Vad är ett psykometriskt test?

Vad är ett psykometriskt test

Vad är ett psykometriskt test?

Psykometriska test (eller bedömningar) används ofta i rekrytering, urval och utveckling. Clevrys psykometriska bedömningar är ett rättvist och objektivt sätt att mäta en rad olika egenskaper, t.ex. personlighetsdrag, kognitiv förmåga, mjuka färdigheter, kritiskt resonemang och beteendestil.

De mentala egenskaper som mäts av arbetspsykometriska test är i allmänhet attribut som är viktiga för att lyckas i det arbete som kandidaten bedöms för. Eftersom resultaten av psykometriska test är tillförlitliga kan vi använda dem för att göra förutsägelser om potentiella prestationer på jobbet.   

För att ett test ska betraktas som ”psykometriskt” måste det vara standardiserat, tillförlitligt och giltigt. Det måste vara konsekvent när det gäller sitt innehåll, administrering och poängsättning. Detta säkerställer att testet är korrekt och mäter det som det är tänkt att mäta, samtidigt som subjektiva fördomar undviks. 

Psykometriska test består vanligtvis av ett antal testposter (frågor eller påståenden), som administreras till kandidater under standardiserade förhållanden. Testerna innehåller vanligtvis ett stort antal poster eftersom detta bidrar till att göra testet mer korrekt och tillförlitligt. 

Även om psykometriska test i allmänhet är tillförlitliga är de inte ofelbara! En av de största felkällorna vid testning uppstår under administreringsfasen. Därför är det viktigt att test administreras på ett standardiserat sätt. 

Psykometriska test i rekrytering 

Psykometrisk testning för rekrytering används i rekryterings- och utvecklingsprocesser, ofta i syfte att hjälpa rekryterare att identifiera de lämpligaste kandidaterna för jobbansökningar eller befordringar, baserat på i vilken utsträckning deras personlighet och kognitiva förmågor matchar de förmågor som krävs för att utmärka sig i rollen. 

Idag genomförs de flesta psykometriska test via online-bedömningsplattformar (som vår). Även om pappersformat ibland fortfarande används som en del av bedömnings- och utvecklingscentra. De flesta bedömningar är tidsbestämda, med undantag för vissa psykometriska personlighetstest som kan genomföras vid flera tillfällen. 

Psykometriska test i rekrytering kan användas i olika skeden av rekryteringsprocessen: 

  1. I de tidiga skedena av urvalet för att sålla bort kandidater som sannolikt är olämpliga för jobbet.
  2. Före en intervju som ett verktyg för att underlätta intressanta diskussioner kring kandidatens profil.
  3. I ett senare skede, eventuellt med en andra intervju eller som en del av ett bedömningscenter. Du kanske vill ompröva kandidaterna vid detta tillfälle för att bekräfta resultaten av tidigare test. 

Fördelar med psykometriska test 

Fler företag använder sig av psykometriska test för att underlätta sina beslut om rekrytering, intern utveckling och befordran. Detta beror på deras förmåga att förutsäga kandidaternas framtida jobbprestationer och hur väl person och organisation passar ihop. 

Utanför rekrytering kan bedömningar användas för utveckling genom att ge insikt i utbildnings- och personalbehov, liksom karriärvägledning.  

Våra psykometriska bedömningar kan ge en rad fördelar: 

KOSTNADSEFFEKTIVA 

Psykometriska test kan sänka rekryteringskostnaderna och bidra till att maximera rekryterarnas effektivitet genom att minska risken för en dålig rekrytering.  

LÄGRE PERSONALOMSÄTTNING  

Förbättrar din personalbindningsgrad genom bättre anställningsbeslut.  

ÖKAR OBJEKTIVITETEN 

Psykometriska test erbjuder en robust process som är fri från fördomar och intervjuarpartiskhet. 

FATTA BÄTTRE BESLUT OM ANSTÄLLNING  

Ger en övergripande utvärdering av en kandidats styrkor, svagheter och beteendestil på jobbet i syfte att identifiera vem som passar bäst för ett visst jobb.  

FÖRUTSÄGER FRAMTIDA PRESTATIONER  

Psykometriska test är den enskilt mest effektiva indikatorn på arbetsprestationer som finns och överträffar alla andra vanliga urvalsmetoder som intervjuer, referenser och biodata.  

STARKARE EMPLOYER BRAND BLAND KANDIDATER   

Psykometriska test med varumärke hjälper dig att skapa en mer professionell employer brand bland dina kandidater och jobbsökande.  

ÖKAR JÄMLIKHET OCH RÄTTVISA  

Psykometriska test är standardiserade för att säkerställa att alla individer behandlas rättvist och objektivt oavsett vem de är.  

FÖRBÄTTRAD KANDIDATUPPLEVELSE (MED FÄRRE AVHOPP) 

Kandidater reagerar mer positivt på en rekryteringsprocess som är både giltig och objektiv i sitt tillvägagångssätt.  

Vill du höra mer om våra tester? Kontakta oss och låt oss veta hur vi kan hjälpa till.

Follow

Would you like to have our content delivered to your feed? Follow us in your favorite channel!

Or subscribe to our newsletter
Find your Soft Skills
Let's Go!
Post a job and find a match

Access the Soft Skills Marketplace

Assessment Platform

Full suite for online psychometric asessments

Assessment Service

Get our expert insights to make better decisions

Let us find you the right match

Recruitment & Staffing services

Browse job opportunities

Access the job board

Match yourself with opportunities

Soft Skills Marketplace

Find your soft skills strengths

Understand what makes you unique

Practice Center

Practice PQ's and Ability tests for free

Clevry Blog

Read our latest articles on Soft Skills and recruitment

What are Soft Skills?

Everything you need to know.

Case Studies

Dive into the success of our customers

Sample Reports

Check our library of sample reports, generated by the Clevry platform

Lägg upp ett jobb och hitta en matchning

Tillgång till Soft Skills Marketplace

Assessment Plattform

Komplett uppsättning psykometriska bedömningar online

Assessment Service

Få expertinsikter för bättre beslutsfattande

Låt oss hitta den perfekta matchningen

Rekryterings- och bemanningstjänster

Bläddra bland jobbmöjligheter

Tillgång till jobbannonser

Matcha dig själv med möjligheter

Soft Skills Marketplace

Hitta dina soft skills-styrkor

Förstå vad som gör dig unik

Övningscenter

Öva på personlighetstester och begåvningstester gartis

Clevry Blogg

Läs våra senaste artiklar om soft skills och rekrytering

Vad är soft skills?

Allt du behöver veta.

Fallstudier

Läs om hur vi har hjälpt våra kunder

Exempelrapporter

Se vårt bibliotek med exempelrapporter som genereras av Clevry-plattformen.

Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?
Please enter a valid email

Thanks! Check your email at