Outsourcing av rekrytering – 10 skäl till att välja en rekryteringspartner

En framgångsrik rekrytering kräver tid, noggrann planering och kunskap om talangmarknaden. Ibland räcker inte de egna resurserna till för denna kritiska uppgift, och då kan det vara dags att överväga att outsourca rekryteringen. I denna artikel går vi igenom vad outsourcing av rekrytering innebär, vilka fördelar det erbjuder företaget och vad du bör tänka på när du väljer en rekryteringspartner.

Vad är outsourcing av rekrytering?

Outsourcing av rekrytering är en process där ett företag överför hela eller delar av rekryteringen av nya medarbetare till en extern rekryteringspartner. Detta kan täcka delar eller alla olika steg i rekryteringsprocessen, från att skapa platsannonser till att hantera ansökningar, gallra kandidater och hålla intervjuer. Till exempel kan ett företag vid stora volymrekryteringar behöva hjälp med en förhandsgranskning av de ansökande, för att sedan utföra alla intervjuer själva.

När hela processen outsourcas till en rekryteringspartner, hanterar partnern vanligtvis alla steg från annonsering till den första omgången av intervjuer och presenterar de bästa kandidaterna för kunden, som efter sina egna intervjuer gör det slutliga valet.

Behovet av tjänster varierar mycket. Vissa företag kan outsourca all sin personalrekrytering till en partner, vilket leder till ett långsiktigt, strategiskt partnerskap, medan andra behöver hjälp då och då när nya personalbehov uppstår och den egna tiden inte räcker till. En ganska vanlig situation är att ett företag gör vissa rekryteringar själva och outsourcar exempelvis rekryteringen av en specifik funktion till en partner.

Målet med outsourcing är vanligtvis att effektivisera rekryteringsprocessen, förbättra rekryteringskvaliteten och uppnå kostnadsbesparingar. Personaluthyrning kan ofta användas för att täcka arbetskraftsbehov även när företaget har anställningsstopp. Låt oss nu titta närmare på fördelarna med outsourcing.

10 Skäl att outsourca rekryteringen

1. Mer tid för kärnverksamheten

En framgångsrik rekrytering är en av hörnstenarna för ett företags framgång, men det får inte alltid den tid och uppmärksamhet som behövs. Många företag kanske inte har interna medarbetare som är specialiserade på rekrytering, så cheferna hanterar rekryteringar tillsammans med sina andra arbetsuppgifter. Detta tar då bort fokus från att utveckla kärnverksamheten. Med en kompetent partner kan du fokusera på kärnverksamheten och lita på att rekryteringarna sköts kvalitativt och i tid.

2. Kostnadseffektivitet

Outsourcing minskar de fasta kostnaderna relaterade till rekrytering och förbättrar effektiviteten. Vi på Clevry baserar vår debiteringsmodell beroende på ert anställningsbehov samt våra gemensamma förutsättningar och överenskommelser. Det innebär antingen att vi tillämpar success fee (arvode utgår först vid tillsatt tjänst) eller en flerstegsfakturering med t.ex. en uppstartsavgift, presentationsavgift samt slutfakturering.

3. Flexibilitet och skalbarhet

Företagens affärsmiljö och ordervolymer kan ändras snabbt, vilket också innebär snabbt föränderliga personalbehov. Outsourcade rekryteringstjänster erbjuder flexibilitet att skala personalbehovet upp eller ner beroende på behovet utan fasta kostnader.

4. Undvik kostsamma felrekryteringar

Kostnaden för en felrekrytering kan variera beroende på rollen, men som en tumregel kan det vara cirka 30 % av personens årslön. Kostnaderna ackumuleras snabbt när man räknar den bortkastade tiden på en felrekrytering, lägre produktivitet, och sökandet efter samt introduktionen av en ny kandidat. Omsättning påverkar också teamets moral och sammanhållning, vilket i sin tur kan påverka omsättningen. Clevrys datadrivna rekryteringsmodell bygger på att mäta mjuka färdigheter som vetenskapligt korrelerar med framgång i arbetet, vilket ökar rekryteringens träffsäkerhet och minskar risken för felrekryteringar.

5. Mindre administrativ börda

I personaluthyrning ansvarar partnern för löneutbetalning och andra arbetsgivaransvar, från företagshälsovård till försäkringar och anställningsförmåner. Partnern är också kontaktperson för de inhyrda medarbetarna för alla anställningsrelaterade frågor.

6. Riskreducering

Att anställa en ny medarbetare innebär alltid risker. Genom personaluthyrning uppstår kostnader för företaget endast för arbetade timmar och det finns inga skyldigheter relaterade till uppsägning eller sjuklön.

7. Bredare nätverk

Bristen på sökande är en het fråga idag, och ofta blir flaskhalsen i rekrytering att nå lämpliga kandidater. Clevry har svarat på denna utmaning genom att etablera ett eget sourcing-team som ansvarar för att kartlägga och kontakta passiva arbetssökande från våra nätverk för att säkerställa ett tillräckligt antal sökande.

8. Utveckling av arbetsgivarvarumärket

Om tiden, resurserna eller den nödvändiga kompetensen inte finns internt, är det svårt att genomföra högkvalitativa rekryteringar. I händerna på en kompetent partner hanteras rekrytering och sökandekommunikation kvalitativt och i tid. Rekryteringspartnern är kontaktperson för sökande och säkerställer att alla sökande får en positiv upplevelse av processen.

9. Kompetent partner

En rekryterare är en expert som har djup förståelse för talangmarknaden och moderna rekryteringsmetoder och verktyg. Du kan bolla idéer med partnern och få nya, objektiva perspektiv på rekrytering.

10. Uppföljning och feedback

Vi efterfrågar aktivt feedback och följer upp på samarbetets framsteg för att säkerställa att den nya medarbetaren snabbt kommer igång i sin nya roll. Onboarding-rapporten som ges till chefen är ett praktiskt verktyg för individuellt ledarskap och bättre introduktion.

Vad bör man tänka på när man väljer en rekryteringspartner?

Att välja en rekryteringspartner innefattar många faktorer. Vissa rekryteringsföretag är specialiserade endast inom vissa branscher, medan andra opererar i en bredare skala. Det viktigaste är att hitta en partner som motsvarar just ditt företags individuella behov. Det är viktigt att säkerställa att rekryteringspartnern har erfarenhet och kompetens inom de områden där dina personalbehov finns. Partnern ska förstå dina branschspecifika egenskaper och marknadsutsikter.

En annan viktig faktor är rekryteringsmetoder och verktyg. Fråga hur talanger nås och hur kandidaternas lämplighet bedöms. Finns det några bedömningsverktyg som går djupare än CV?

Direktrekrytering eller personaluthyrning?

Inom personaluthyrning är de två vanligaste modellerna direktrekrytering och personaluthyrning. Direktrekrytering ska inte förväxlas med headhunting, vilket traditionellt har betytt tysta sökningar efter högre chefer. Idag är direktsökningsmetoder vanliga inom branscher med brist på sökande för vilken roll som helst. På Clevry genomförs alla sökningar som så kallade hybridsökningar som kombinerar traditionell annonsering och direkt kontakt med passiva kandidater.

Vid direktrekrytering ansvarar partnern för rekryteringsprocessen, men den valda kandidaten anställs direkt av kundföretaget. Vid personaluthyrning är processen densamma, men rekryteringspartnern fungerar som arbetsgivare och ansvarar för löneutbetalning och andra arbetsgivaransvar.

Direktrekrytering är en bra lösning när man söker en långsiktig medarbetare som ska anställas direkt i företaget. Personaluthyrning erbjuder mer flexibilitet och de bästa medarbetarna kan senare bli anställda direkt av företaget. Typiskt används personaluthyrning till exempel för föräldraledighetsvikariat, projektbaserade jobb eller säsongshjälp, men det är också lämpligt för heltidsbehov när man vill begränsa den interna personalstyrkan.

Behöver du hjälp med att hitta de bästa talangerna? Kontakta oss så kartlägger vi er situation!

Alla testverktyg du behöver för att identifiera de bästa talangen.

Boka en demo eller kontakta oss för att lära dig hur du kan rekrytera bättre med Clevry.

Följ

Följ oss och få de senaste rekryteringstrenderna och nyheterna direkt i ditt feed!

Eller prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Hitta dina soft skills
Let's Go!
Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?