Medarbetarutveckling

Teamutveckling workshop

Frigör ditt teams potential.

Teamutveckling workshop

Vår teamutveckling workshop är ett specialiserat utvecklingsprogram baserat på Clevrys modell för teamstyrkor. Programmet syftar till att hjälpa teammedlemmar att få en djupare förståelse för sin roll, styrkor, svagheter och de dynamiker som driver effektivt teamarbete.

Vem är det till för?

Vår teamutveckling workshop riktar sig till personer inom HR eller talangutvecklingsfunktioner som är ansvariga för utvecklingsinitiativ inom sin organisation, chefer, teamledare, handledare och personer som går in i ledningen.

Team-building-workshop

Fördelar med teamutveckling workshop

Vår teamutveckling workshop erbjuder många fördelar för teammedlemmar som vill förbättra sitt samarbete och sin totala prestation:

1.

Förbättrad självkännedom

Teamutveckling workshopen ger dina teammedlemmar värdefulla insikter i sina individuella styrkor och svagheter inom en teamsituation. Genom aktiviteter och diskussioner får deltagarna en djupare förståelse för sina unika bidrag och områden för förbättring.

Denna ökade självmedvetenhet främjar bättre teamwork, eftersom individer blir mer medvetna om sina egna beteenden och hur de effektivt kan bidra till gruppens framgång.

2.

Förbättrad teamkänsla

Genom att förstå sina egna styrkor och svagheter, liksom sina teamkamraters, utvecklar teammedlemmarna en större uppskattning för mångfalden av färdigheter och perspektiv inom gruppen.

Denna ökade förståelse främjar empati, medkänsla och samarbete, vilket skapar en känsla av enhet och delat syfte. Teammedlemmar lär sig att utnyttja varandras styrkor och stödja varandra i områden som kan behöva utveckling, vilket resulterar i förbättrad teamkänsla och synergi.

3.

Effektiv kommunikation

Workshops i teambuilding betonar vikten av kommunikation inom ett team. Deltagarna lär sig strategier för att lyssna effektivt, uttrycka idéer tydligt och ge konstruktiv feedback.

Förbättrade kommunikationsfärdigheter gör det möjligt för teammedlemmar att förmedla sina tankar och åsikter mer effektivt, vilket leder till färre missförstånd, förbättrad problemlösning och bättre beslutsfattande.

4.

Målsättning och handlingsplanering

Workshopen underlättar en gemensam målsättningsprocess bland teammedlemmarna. Genom samarbetsdiskussioner och aktiviteter identifierar deltagarna gemensamma mål och definierar konkreta steg för att förbättra deras teamwork framåt.

Denna gemensamma mål- och handlingsplan ger en tydlig färdplan för teamet, vilket främjar samordning och engagemang för att arbeta tillsammans mot gemensam framgång.

5.

Stärkt samarbete

Teambuilding-workshops skapar en stödjande miljö som uppmuntrar samarbete och förtroende bland teammedlemmar. Deltagarna deltar i teambaserade övningar, problemlösningsuppgifter och teambuilding-aktiviteter som främjar effektivt samarbete och samverkan.

Genom att arbeta tillsammans i en strukturerad miljö utvecklar teammedlemmarna starkare band, övervinner utmaningar och bygger en solid grund för hållbart samarbete och framgång.

Våra teambuilding-workshops utrustar ditt team med en bättre förståelse för sina egna (och sina teamkamraters) styrkor och svagheter inom en teamsituation. Denna kunskap leder till förbättrad sammanhållning, medkänsla och uppskattning för individuella olikheter.

Med en gemensam mål- och handlingsplan på plats kan teammedlemmarna förbättra sitt samarbete, sin kommunikation och sina problemlösningsförmågor, vilket driver den övergripande teamprestationen och uppnår gemensamma mål.

Team-building-workshop-overview

Hur det fungerar

1.
En Clevry-affärspsykolog kommer att arrangera ett samtal med teamledaren för att diskutera deras behov och undersöka den aktuella teamdynamiken.

2.
Teammedlemmarna bjuds sedan in att fylla i ett personlighetsformulär i förväg inför workshopen.

3.
Workshopen innehåller en isbrytande aktivitet, en diskussion om vikten av team och vanliga fallgropar, en session om att förstå dina egna styrkor, en introduktion till Team Strengths-modellen, en aktivitet som utforskar varje Team Strengths-kvadrant (idé, tanke, handling och inflytande), en session om att utforska din rapport, en session om fördelningen av teamets styrkor och en handlingsplaneringssession för att avsluta.

Teamutveckling workshop

Deltagarna kommer att guidas genom utvecklingsaktiviteter som är utformade för att underlätta självreflektion om deras personlighetspreferenser inom teamdynamikens kontext.

Workshopen utvecklades för att möta behovet av mer omfattande utveckling av mjuka färdigheter för personer inom deras team. Workshops kan genomföras virtuellt eller på plats och är anpassade för upp till 12 deltagare, även om större grupper kan tillgodoses.

För att förbättra inlärningsupplevelsen innehåller workshop-paketet Power Point-bilder, en "Strengths Diary" för deltagarna att använda under sessionen och en omfattande personlighetsrapport.

Våra expertaffärspsykologer kommer att leda workshopen och säkerställa att alla deltagare får expertvägledning och betydande insikter.

Förutom den vanliga workshopen erbjuder vi ett heldags träningsprogram som är utformat för att utrusta medlemmar i klientorganisationer med de färdigheter som behövs för att självständigt genomföra workshopen. Detta alternativ ger klienterna möjlighet att sprida workshopen inom sin organisation utan att behöva förlita sig på oss för framtida implementering.

Team-building-workshop

Våra facilitatorer

Alla våra teambuilding-workshops leds av vårt team av interna experter inom arbetspsykologi.

team building workshop - Alan

Dr. Alan Redman

Head of Science & Technology

Alan arbetar som chef för vetenskap och teknik på Clevry. Han är en HCPC-registrerad arbetspsykolog och Fellow vid Birkbeck.

Team building workshop - Laura

Laura Harrison

Head of Psychology

En expert på att utveckla och implementera psykometri. Laura är en stark förespråkare för det värde som psykometri kan tillföra vid identifiering av talanger och vikten av att utveckla medvetenhet om vad som gör dem fantastiska.

Team building workshop - Felix

Felix Timpson

Senior Business Psychologist

En erfaren psykometriker. Felix är konsult inom användning av psykometri för organisationsurval och utveckling. Han är en erfaren facilitator som kan ta fram insikter för både rekryterare, team och ledare.

Team building workshop - Preeya

Preeya Patel

Senior Business Psychologist

En expert på personlig utveckling och vår mångfaldsmästare. Preeya är vår sociala fjäril och en positiv energiboll.

Prisalternativ

Standard halvdagsworkshop
workshop

(upp till 10 deltagare)
SEK 39 000
 • Teamrapporten
 • Strengths diary
 • Förståelse av teamdynamik
 • Förstå din typ av team
 • Förstå dina styrkor och svagheter inom ett team
 • personlighetsformulär
 • Isbrytaraktivitet
 • Betydelsen av team och typiska fallgropar
 • Intervjuer för att upptäcka styrkor
 • Introduktion av Clevry-teamets styrkemodell
 • Utforskning av teamets styrkor med hjälp av kvadranter
 • Analys av fördelningen av lagets styrkor
 • Planering av gruppåtgärder för att förbättra teamets effektivitet
Populär

Standard halvdagsworkshop
workshop

(mellan 10 och 20 delegater)
SEK 52 000
 • Teamrapporten
 • Strengths diary
 • Förståelse för gruppdynamik
 • Förstå din typ av team
 • Förstå dina styrkor och svagheter inom ett team
 • Personlighetsbedömning
 • Isbrytaraktivitet
 • Betydelsen av team och typiska fallgropar
 • Intervjuer för att upptäcka styrkor
 • Introduktion av Clevry-teamets styrkemodell
 • Utforskning av teamets styrkor med hjälp av kvadranter
 • Analys av fördelningen av lagets styrkor
 • Gruppplanering för att förbättra teamets effektivitet
Populär

Utbilda utbildaren

Heldagsworkshop
SEK 50 000
 • Heldagsutbildning för att hålla egna workshops

Enskild diskussion om utforskning

SEK 4000
 • 1 timme med en. affärspsykolog för att utforska din Team Strengths Report mer i detalj*

Coachningssessioner

För en teamledare
SEK 16 000 Per person
 • 3-5 coachningstillfällen för att hjälpa teamledaren att använda resultaten från workshopen på ett effektivt sätt och överväga nästa steg