Arbetspsykologiska tester

Identifiera rätt talanger, förutsäg jobbframgång och minimera felrekrytering.

Arbetspsykologiska tester vid rekrytering

Arbetspsykologiska tester används i rekryteringsprocessen för att identifiera rätt talanger för en ledig tjänst. Testerna kartlägger kandidaternas personlighet på jobbet, motivationsfaktorer, kognitiva förmåga och värderingar. Testerna ger vetenskaplig information för att stödja beslutsfattande samt bidra till att höja objektiviteten i rekryteringen.


Arbetspsykologiska tester ger dig som arbetsgivare detaljerad information om en kandidats arbetsstil och problemlösningsförmåga, vilket bidrar till att skapa en mer holistisk bild av de sökande. Att spegla kandidaternas styrkor i förhållande till kraven i rollen de söker kommer att hjälpa till att identifiera rätt talanger och göra bättre val. Testresultaten fungerar också bra som stöd för intervjuer samt personlig utveckling.


Utöver rekrytering kan testerna och rapporterna användas inom teamutveckling och organisationsförändringar.

Våra kunders upplevelser​

Olika typer av arbetspsykologiska tester

De vanligaste arbetspsykologiska testerna som används vid rekrytering är personlighetstester och olika färdighetstest som mäter kognitiv förmåga. En flitigt använd testform är också situationsbedömning som mäter de sökandes sätt att agera i olika situationer.

 

Personlighetstester

Personlighetstester kartlägger kandidatens arbetspersonlighet och arbetsstil. De ska inte förväxlas med färdighetstester eftersom de inte har några rätta och fel svar. Personlighetstester ger information om kandidaternas styrkor och utvecklingsområden, samt motivationsfaktorer och interaktionsstil. Utifrån resultaten kan en mer heltäckande bild av de sökande bildas. Kandidaternas styrkor i förhållande till kraven i arbetsansökan kan bedömas mer exakt.

 

Färdighetstester

Kognitiva färdighetstester mäter en kandidats förmåga att bearbeta information och dra slutsatser inom en begränsad tidsram. Testerna mäter de sökandes prestationer i en mängd olika arbetsbaserade uppdrag och scenarier, vilka ger starka indikationer om hur personen kommer bli framgångsrik på jobbet.

Av de individuella bedömningsmetoderna har färdighetstester ansetts vara den bästa prediktorn för arbetsprestation. Beroende på roll kan de lämplighetstest som används vid rekrytering mäta sökandes verbala och numeriska förmåga samt logiska uppfattning. Logiska resonemangstester är mönsterresonemangstester som kan användas för att kartlägga en sökandes problemlösningsförmåga och kreativa tänkande.

Vid volymrekrytering används ofta färdighetstest som ett första steg för att effektivisera processen. Ett stort antal sökande ställs under processen inför utmaningar och färdighetstest är ett effektivt sätt att sålla bort de minst lämpade kandidaterna för den rollen och säkerställa att de bästa fortsätter i processen. Detta sparar mycket tid för både rekryteraren och kandidaterna.

 

Situationsanpassade tester

Situationsanpassade tester (SJT) ger de sökande en inblick i arbetets innehåll. Testerna ger de sökande en realistisk bild av jobbet och hjälper arbetsgivaren att bedöma hur de sökande skulle prestera i olika situationer i sitt dagliga arbete. Realistiska scenarier ger ledtrådar till en persons beslutsstil, vilket hjälper till att identifiera rätt expert för jobbet.

Asset-8@2x.png

Resultat och Analys

Arbetspsykologiska tester som används vid rekrytering måste vara vetenskapligt utformade och validerade för att vara tillförlitliga. Att jämföra svaren med relevant normgrupp är en av hörnstenarna i ett bra test.

Normgruppen består av andra som tidigare svarat på samma test och resultaten berättar hur varje respondent står sig i jämförelse med andra respondenter. Detta möjliggör en objektiv jämförelse av sökande och gör rekryteringsprocessen rättvis för alla.

Testerna på Clevry- plattformen

Clevry-plattformen innehåller alla arbetspsykologiska tester du kan behöva för bättre personalrekrytering, utveckling och ledning. Utvärdera det som är viktigt och gör bättre val.

Varför dra nytta av tester vid rekrytering?

Arbetspsykologiska tester är inte avsedda för att vara det enda verktyget eller den enda kontaktytan mot kandidater i en rekryteringsprocess. Tester ger däremot information som är svårt, eller i vissa fall omöjligt, att få från ett CV eller en kort intervju. Om rekryteringsbeslutet i hög grad förlitar sig endast på dessa ökar risken för felrekrytering avsevärt. Från arbetsgivarens synvinkel är det avgörande att bedöma hur kandidater uppfyller kraven för jobbet i fråga och hur väl hen skulle passa in i en specifik organisationskultur.

Identifiera rätt talanger

Rätt experter till rätt ställen. Förutsäg jobbprestanda och anställ de som är mest lämpligt för din organisation.

Minimera felrekrytering

Felrekryteringar är kostsamma för företaget. Samla in mer detaljerad information om kandidaterna under processen för att stödja rekryteringen.

Öka objektiviteten

Genomskinligt urval av kandidater. Minimera effekten av kognitiv skevhet och öka objektiviteten i rekryteringen.

FAQ

Arbetsgivare / rekryterare FAQs

Arbetspsykologiska tester hjälper till att bedöma en kandidats förmågor, personlighetsdrag och kognitiva färdigheter för att förutsäga deras lämplighet för en särskild roll, vilket förbättrar kvaliteten på anställningsbesluten.

Arbetspsykologiska tester har utvecklats noggrant och validerats för att säkerställa tillförlitlighet och giltighet. Även om de ger värdefulla insikter bör de användas tillsammans med andra bedömningsmetoder för att fatta välgrundade anställningsbeslut.

Arbetspsykologiska tester är ett värdefullt verktyg, men de bör inte helt ersätta intervjuer. Genom att kombinera tester med intervjuer får man en mer omfattande förståelse för en kandidats potential, vilket låter rekryterare fatta mer välinformerade beslut.

 

Arbetspsykologiska tester är designade för att vara rättvisa och objektiva. Testutvecklare strävar efter att eliminera fördomar baserade på kön, ras eller andra skyddade egenskaper. Dock är det viktigt att välja tester som har validerats och är fria från eventuella fördomar.

Alla Clevrys rapporter är utformade för att vara lätta att läsa och förstå utan behov av lång och omfattande utbildning. Resultaten bör beaktas tillsammans med andra faktorer som intervjuer, CV och arbetslivserfarenhet för att få en heltäckande förståelse för en kandidats lämplighet.  Läs mer om tolkning av rapporter.

Kandidat FAQs

Ja, du kan förbereda dig för arbetspsykologiska tester. Bli bekant med testformatet, öva på provfrågor och förbättra dina färdigheter inom tidshantering och kritiskt tänkande.

Besök gärna joy.clevry.com och skapa ett konto för att komma igång.

Arbetspsykologiska tester handlar inte om att klara eller misslyckas. De utvärderar dina styrkor och svagheter inom specifika områden. Målet är att få insikt i dina förmågor och hitta den bästa matchningen mellan dina färdigheter och jobbets krav.

Arbetspsykologiska tester täcker ett brett spektrum av faktorer, inklusive kognitiva förmågor, personlighetsdrag, läggning och problemlösningsfärdigheter. De syftar till att ge en helhetsbild av dina förmågor utöver bara intelligens.

Om du har invändningar mot dina testresultat kan du diskutera dem med arbetsgivaren eller den som administrerade testet. De kan ge ytterligare insikter eller klargöra eventuella frågor du har. Kom ihåg att psykometriska tester bara är en del av den övergripande utvärderingsprocessen.