Vad är en strukturerad Intervju?

I en strukturerad intervju ställer intervjuaren en uppsättning standardiserade frågor i en specifik ordning. Intervjuaren samlar sedan ihop kandidatens svar och utvärderar dem utifrån ett betygsystem.

Vad är en strukturerad intervju

Att fråga alla kandidater samma uppsättning frågor i en standardiserad form kan hjälpa intervjuaren att bli mer konsekventa, minska fel och, i slutändan, fatta bättre beslut om anställning.

Ursprungligen utvecklades strukturerade intervjuer för kvalitativa forskningsstudier, men idag används de ofta som en del av anställningsprocessen.

Fördelarna med en strukturerad intervju

 • Intervjuerna blir mer konsekventa gentemot alla kandidater och hjälper till att reducera felrekryteringar.
 • Effektivare användning av tid under intervjun – du kan fråga de frågor som verkligen spelar roll för ditt företag.
 • Det är mindre sannolikt att intervjun påverkas av intervjuarens personliga fördomar.
 • Mer effektivtett vid valet av slutkandidat, då deras svar kommer vara mycket enklare enklare att jämföra mot rollbeskrivningen i jämförelse med en ostrukturerad intervju.

Varför fungerar strukturerade intervjuer?

Organisationer använder både strukturerade och ostrukturerade intervjuer för att välja kandidat. Ostrukturerade intervjuer täcker dock inte ämnen som är viktiga för det slutgiltiga beslutet, utan då använder intervjuaren sin intuition för att bedöma hur väl kandidaten skulle passa.

Många års forskning inom ämnet antyder konsekvent att ostrukturerade intervjuer är betydligt mindre effektiva i förmågan att förutspå framtida arbetsprestation än strukturerade intervjuer.

Strukturerade intervjuer:

 • Har en tydlig avsikt
 • Är ordentligt förberedd på att ta fram konkret information som är relevant för att förutse framtida arbetsprestation.
 • Använder noggrant uttänkta frågor som uppmuntrar kandidaten att vara öppen och ärlig.

Hur en strukturerad intervju fungerar

Strukturerade intervjuer gör det möjligt att effektivt förutspå en kandidats troliga agerande i sin framtida roll. Intervjun består av en serie av koncisa frågor som kräver att kandidaten får berätta om hur hen har eller skulle agerat i riktiga situationer från tidigare erfarenheter. Det är denna sorts resonemang som har visats kunna förutspå det egentliga uppträdandet på jobbet. 

Hur frågorna är uppbyggda gör det också svårare för kandidaten att använda sig av ”impression management” och presentera en så fördelaktig bild av sig själva som möjligt, vilket senare inte kommer reflekteras i deras prestation senare i rollen. 

En intervjuares roll och ansvar

Du som intervjuare har flertalet ansvar för att försäkra dig om att intervjun utförs effektivt och resulterar i rätt urvalsbeslut: 

 • Genomföra grundliga och korrekta utvärderingar av kandidater
 • Undvik att falla in i vanliga intervjumisstag
 • Behandla alla kandidater jämlikt
 • Kommunicera positivt och realistiskt till kandidaterna om rollen och företaget 

 

Hur du strukturerar en intervju 

Det är viktigt att använda samma struktur för alla intervjuer, då detta ger en jämlik jämförelse mellan kandidater. Du bör inte prata mer än 25% av tiden.  

Sätt förväntningarna på kandidaterna att de kommer behöva föra den mesta talan i intervjun, genom att få kandidaterna till tals så snart som möjligt. 

Intervjun bör följa denna struktur: 

Introduktion 

Börja med att beskriva avsikten med intervjun. Försök att få reda på vad kandidaten gjort tidigare för att kunna utvärdera hur väl de skulle passa för rollen, samt ge dem chansen att få reda på mer om företaget.  

Sätt tonen 

Förklara att du kommer använda ett strukturerat tillvägagångssätt för att utforska deras tidigare prestationer för att kunna förutspå hur de kan uppträda i framtiden. Be dem spara sina frågor till slutet av intervjun. Låt dem även veta om du har för avsikt att anteckna under intervjuns gång, så att de inte blir distraherade. 

En bred redogörelse likt följande sätter tonen mycket väl: 

” Tack för att du kom hit idag. Jag har läst din ansökan och är intresserad av att utforska dina prestationer djupare för att förstå hur du gjorde saker i specifika situationer och varför. Jag skulle vilja gå igenom dina prestationer på ett strukturerat sätt, så att jag kan få en tydligare uppfattning om vad du gillar och ogillar, samt dina förmågor. Jag ser att du svarar så ärligt som möjligt på frågorna vad du har gjort tidigare och varför, så försök komma på konkreta och tydliga exempel. Jag kommer ta anteckningar under intervjun och kommer lämna tid på slutet för dina frågor. Känns det okej?”  

Skapa kontakt

Kontakt borde etableras tidigt i intervjuns struktur och sedan uppehållas genom hela den resterande diskussionen. Denna teknik utforskas djupare i nästa del. 

Utforska kandidaternas erfarenhet 

Huvuddelen av intervjun spenderas med att utforska kandidatens lämplighet för rollen. Detta innefattar att fråga konkreta frågor i dåtid, för att identifiera styrkor och svagheter i vad beträffar rollen. Intervjuguiden erbjuder en struktur för detta, samt information du kan få användning för att få en så effektiv användning av den tillgängliga tiden. 

Alla testverktyg du behöver för att identifiera de bästa talangen.

Boka en demo eller kontakta oss för att lära dig hur du kan rekrytera bättre med Clevry.

Följ

Följ oss och få de senaste rekryteringstrenderna och nyheterna direkt i ditt feed!

Eller prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Hitta dina soft skills
Let's Go!
Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?