Vad Är En Strukturerad Intervju?

I en strukturerad intervju ställer intervjuaren en uppsättning standardiserade frågor i en specifik ordning. Intervjuaren samlar sedan ihop kandidatens svar och utvärderar dem utifrån ett betygsystem.

Vad är en strukturerad intervju

Att fråga alla kandidater samma uppsättning frågor i en standardiserad ordning kan hjälpa intervjuare att bli mer konsekventa, minska fel och, i slutändan, fatta bättre beslut om anställning.

Ursprungligen utvecklades strukturerade intervjuer för kvalitativ utforskning, men idag används de ofta som en del av anställningsprocessen.

Fördelarna med en strukturerad intervju

 • Intervjuerna blir mer konsekventa gentemot alla kandidater och hjälper till att reducera fel.
 • Effektivare användning av tid under intervjun – du kan fråga de frågor som verkligen spelar roll för ditt företag.
 • Intervjun är mindre trolig att påverkas av intervjuarens personliga fördomar.
 • Mer effektivt vid det slutliga valet av kandidat för rollen, då deras svar kommer vara mycket enklare att jämföra i jämförelse med en ostrukturerad intervju.

 

Varför fungerar strukturerade intervjuer?

Organisationer använder både strukturerade och ostrukturerade intervjuer för att välja kandidat. Ostrukturerade intervjuer täcker inte utsatta ämnen, utan då använder intervjuaren sin intuition för att bedöma hur väl kandidaten skulle passa.

Forskning utförd över loppet av många år antyder konsekvent att ostrukturerade intervjuer är betydligt mindre effektiva i förmågan att förutspå framgång av ett jobb än strukturerade intervjuer.

Strukturerade intervjuer:

 • Har en tydlig avsikt

 • Är ordentligt förberedd på att ta fram konkret information som är relevant för prestation

 • Använder noggrant uttänkta frågor som uppmuntrar kandidaten att vara öppen och ärlig

 

Hur en strukturerad intervju fungerar

Strukturerade intervjuer gör det möjligt att effektivt förutspå en kandidats troliga uppträdande i en viss roll. Intervjun består av en serie av koncisa frågor som kräver att kandidaten får berätta om hur hen har eller skulle agerat i riktiga uppträdanden från tidigare erfarenheter. Det är denna sorts bevis som har visats kunna effektivt förutspå det egentliga uppträdandet på jobbet. 

Hur frågorna är uppbyggda gör det också svårare för kandidaten att använda sig av impression management och presentera en ideal bild av sig själva, vilket senare inte kommer reflekteras i deras senare prestation i rollen. 

En intervjuares roll och plikter 

Du som intervjuare har flertalet plikter för att försäkra dig om att intervjun utförs effektivt och resulterar i rätt urvalsbeslut: 

 • Genomföra grundliga och korrekta utvärderingar av kandidater
 • Undvik att falla in i vanliga intervjufel 
 • Behandla alla kandidater jämlikt
 • Kommunicera positivt och realistiskt till kandidaterna om rollen och företaget 

 

Hur du strukturerar en intervju 

Det är viktigt att använda samma struktur för alla intervjuer, då detta ger en jämlik jämförelse mellan kandidater. Du bör inte prata mer än 25% av tiden.  

Sätt förväntningarna på kandidaterna att de kommer behöva föra den mesta talan i intervjun, genom att få kandidaterna till tals så snart som möjligt. 

Intervjun bör följa denna struktur: 

Introduktion 

Börja med att beskriva avsikten med intervjun. Försök att få reda på vad kandidaten gjort tidigare för att kunna utvärdera hur väl de skulle passa för rollen, samt ge dem chansen att få reda på mer om företaget.  

Sätt tonen 

Förklara att du kommer använda ett strukturerat tillvägagångssätt för att utforska deras tidigare prestationer för att kunna förutspå hur de kan uppträda i framtiden. Be dem spara sina frågor till slutet av intervjun. Låt dem även veta om du har för avsikt att anteckna under intervjuns gång, så att de inte blir distraherade. 

En bred redogörelse likt följande sätter tonen mycket väl: 

” Tack för att du kom hit idag. Jag har läst din ansökan och är intresserad av att utforska dina prestationer djupare för att förstå hur du gjorde saker i specifika situationer och varför. Jag skulle vilja gå igenom dina prestationer på ett strukturerat sätt, så att jag kan få en tydligare uppfattning om vad du gillar och ogillar, samt dina förmågor. Jag ser att du svarar så ärligt som möjligt på frågorna vad du har gjort tidigare och varför, så försök komma på konkreta och tydliga exempel. Jag kommer ta anteckningar under intervjun och kommer lämna tid på slutet för dina frågor. Känns det okej?”  

 

Skapa kontakt 

Kontakt borde etableras tidigt i intervjuns struktur och sedan uppehållas genom hela den resterande diskussionen. Denna teknik utforskas djupare i nästa del. 

 

Utforska kandidaternas erfarenhet 

Huvuddelen av intervjun spenderas med att utforska kandidatens lämplighet för rollen. Detta innefattar att fråga konkreta frågor i dåtid, för att identifiera styrkor och svagheter i vad beträffar rollen. Intervjuguiden erbjuder en struktur för detta, samt information du kan få användning för att få en så effektiv användning av den tillgängliga tiden. 

Follow

Would you like to have our content delivered to your feed? Follow us in your favorite channel!

Or subscribe to our newsletter
Find your Soft Skills
Let's Go!
Post a job and find a match

Access the Soft Skills Marketplace

Assessment Platform

Full suite for online psychometric asessments

Assessment Service

Get our expert insights to make better decisions

Let us find you the right match

Recruitment & Staffing services

Browse job opportunities

Access the job board

Match yourself with opportunities

Soft Skills Marketplace

Find your soft skills strengths

Understand what makes you unique

Practice Center

Practice PQ's and Ability tests for free

Clevry Blog

Read our latest articles on Soft Skills and recruitment

What are Soft Skills?

Everything you need to know.

Case Studies

Dive into the success of our customers

Sample Reports

Check our library of sample reports, generated by the Clevry platform

Lägg upp ett jobb och hitta en matchning

Tillgång till Soft Skills Marketplace

Assessment Plattform

Komplett uppsättning psykometriska bedömningar online

Assessment Service

Få expertinsikter för bättre beslutsfattande

Låt oss hitta den perfekta matchningen

Rekryterings- och bemanningstjänster

Bläddra bland jobbmöjligheter

Tillgång till jobbannonser

Matcha dig själv med möjligheter

Soft Skills Marketplace

Hitta dina soft skills-styrkor

Förstå vad som gör dig unik

Övningscenter

Öva på personlighetstester och begåvningstester gartis

Clevry Blogg

Läs våra senaste artiklar om soft skills och rekrytering

Vad är soft skills?

Allt du behöver veta.

Fallstudier

Läs om hur vi har hjälpt våra kunder

Exempelrapporter

Se vårt bibliotek med exempelrapporter som genereras av Clevry-plattformen.

Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?