Arviointialusta

Persoonallisuusarviointi

Arvioi kandidaattien työpersoonallisuutta, tunnista motivaatiotekijät ja tee parempia henkilövalintoja.


Persoonallisuusarviointeja käytetään rekrytoinnissa arvioimaan kandidaattien työpersoonallisuutta ja työskentelytyyliä. Arvioinnilla kartoitetaan hakijoiden motivaatiotekijöitä, vuorovaikutustaitoja, sekä kulttuurisopivuutta ja tiimitaitoja.

Clevryn persoonallisuuskyselyssä hakijalle esitetään erilaisia toimintatapoihin ja motivaatiotekijöihin liittyviä lausumia, joihin tulee vastata sen mukaan kuinka hyvin ne kuvaavat häntä.

Tulosten pohjalta saadaan muodostettua monipuolisempi kuva hakijoiden persoonallisuudesta ja työskentelytyylistä suhteessa haettavan roolin vaatimuksiin.

Hakijoiden vastauksia verrataan aina normiryhmään mikä kertoo kuinka hyvin kukin hakija vertautuu suhteessa yleiseen keskiarvoon. Tulokset tuovat arvokasta tietoa päätöksenteon tueksi ja auttavat tekemään dataan pohjautuvia henkilövalintoja.

Persoonallisuus

Standardi-arviointi

21 piirteen persoonallisuuskysely kartoittaa tyypillisimpiä käyttäytymismalleja, taipumuksia, tunnetyyliä, sekä arvoja ja motivaatiotekijöitä, jotka ovat tärkeitä työpaikalla. Varmista, että sisällytät nämä piirteet persoonallisuuskyselyyn, mikäli haluat käyttöösi myyntiraportin ja tiimiraportin.

Persoonallisuus

Standardi-arviointi (johtaminen)

30 piirteen persoonallisuuskysely tarjoaa vielä syvällisemmän katsauksen henkilön työpersoonallisuuden piirteistä. Sisällytä persoonallisuuskyselyysi nämä piirteet, mikäli haluat käyttöösi johtamisraportin.

Persoonallisuus

Roolikohtaiset arvioinnit

Clevry-alustalta löydät roolikohtaiset arvioinnit yleisimpiin työtehtäviin. Roolikohtaiset arvioinnit mittaavat eri rooleissa menestymisen kanssa korreloivia persoonallisuuden piirteitä. Arvioinnit on rakennettu vuosien tieteellisen tutkimustyön ja roolikartoituksen pohjalta.

Vuorovaikutus

Sopeutuva³°
Helposti lähestyttävä
Vakuuttava²¹
Suorapuheinen
Seurallinen²¹
Itsenäinen
Vaikutusvaltainen²¹
Kuunteleminen²¹
Sosiaalinen varmuus³°

Ajattelutapa

Luova²¹
Päättäväinen²¹
Yksityiskohtainen
Rationaalinen²¹
Täsmällinen³°
Riskinottaja
Strateginen²¹
Järjestelmällinen
Sinnikäs

Tunnetyyli

Rauhallinen³°
Avoin
Tunteiden analysointi
Sisäinen hallinta³°
Optimistinen²¹
Sitkeä²¹
Riippumaton
Itsetunto²¹
Paineensietokyky²¹

Motivaatio

Huolehtiminen³°
Ystävyyssuhteet²¹
Vauraus
Omaperäisyys
Kehuminen
Itsensä kehittäminen³°
Status²¹
Tavoitekeskeinen²¹
Vaihtelevuus²¹

Kulttuurisopivuus

Auktoriteetti
Muutos²¹
Kilpailu²¹
Etiikka³°
Huumorintaju²¹
Älykkyys
Lojaalisuus
Säännönmukainen²¹
Tuloskeskeinen³°

Roolikohtaiset arvioinnit

Mechanical empathy
Team membership
Leadership
Quality
Energy
Cheerful
Pace
Tenacity
Vaikutelman hallinta

Räätälöitävät persoonallisuusarvioinnit

Clevryn persoonallisuusarvioinnit tarjoavat erinomaisen joustavuuden. Hyödynnä valmiita roolikohtaisia arviointeja yleisimpiin työtehtäviin, tai rakenna vaivatta omia arviointeja Clevry-alustalla. Mittaa vain sitä mikä on teille tärkeintä.

Helppokäyttöisen toiminnon avulla räätälöit persoonallisuusarviointeja jotka heijastavat yrityksesi kulttuuria ja arvoja, sekä työtehtävän yksilöllisiä vaatimuksia.

Määrittele kussakin roolissa toivottavat luonteenpiirteet valitsemalla piirrekirjastomme 46 piirteen joukosta työtehtävän kannalta oleelliset.

Personality questionnaires

Raportit

Yhdellä persoonallisuusarvioinnilla saat käyttöösi kaikki tulosraportit. Valikoimamme kattaa kaikki rekrytointiin, kehitykseen ja yksilölliseen johtamiseen tarvittavat raportit.

Insights-raportti

Clevry Insights raportti kuvaa henkilön keskeisiä työpersoonallisuuden piirteitä. Insights on hyvä yleisraportti, joka kuvaa sitä, miten henkilö reagoi erilaisiin tehtäviin, ihmisiin, vaatimuksiin sekä palkitsemiseen ja kulttuuriin työpaikalla.

Raportti on suunniteltu rekrytoijien, esihenkilöiden, sekä HR- ammattilaisten käyttöön.

Valintaraportti

Valintaraporttimme kuvaa kandidaatin yhteensopivuutta haettavaan työrooliin, perustuen persoonallisuusarvioinnin tuloksiin. Raportti näyttää yhteensopivuuden asteen eri osa-alueilla tietyssä työroolissa, sille määriteltyjen toivottujen attribuuttien perusteella.

Haastatteluraportti

Suunniteltu rekrytoijien, linjaesimiesten, sekä HR- ja L&D- ammattilaisten käyttöön.

Haastatteluraporttimme tarjoaa tukea ja vinkkejä haastattelutilanteisiin. Raportti kokoaa yhteen henkilön keskeiset persoonallisuusprofiilin piirteet ja ehdottaa sopivia avoimia kysymyksiä kompetenssipohjaiseen haastatteluun.

Onboarding-raportti

Clevryn onboarding-raportti on esihenkilöille rakennettu käytännönläheinen arjen työkalu.

Raportti tarjoaa arvokkaita vinkkejä kaikkien tiimin jäsenten yksilölliseen johtamiseen sekä siihen, miten hyödyntää parhaiten yksilöiden vahvuuksia. Raportin avulla tehostat uusien tiimin jäsenten sitoutumista sekä autat heitä saavuttamaan täyden potentiaalinsa nopeammin.

Myyntiraportti

Myyntiraportti on erinomainen työkalu myyntirooleihin rekrytoitaessa. Myyntiraportti kartoittaa laajasti henkilön myyntipotentiaalia ja tarjoaa syvällisen katsauksen henkilökohtaiseen tyyliin, arvoihin, sinnikkyyteen sekä motivaatiotekijöihin.

Tiimiraportti

Clevry- tiimiraportti tarjoaa katsauksen henkilön vahvuuksiin tiimin osana. Raportti auttaa ymmärtämään, miten yksilöt toimivat tiimissä ja minkälaisia rooleja he luontaisesti tiimissä omaksuvat.

Tiimiraportti auttaa rekrytoijia ja esihenkilöitä ymmärtämään yksilöllisiä tyylejä sekä erilaisia vahvuusalueita tiimissä. Tiimiraportti on erinomainen työkalu vahvuuksien ja mahdollisten puutteiden tunnistamiseen tiimin sisällä, ja sitä voidaan hyödyntää myös tiimien kehittämiseen.

Henkilökohtainen palauteraportti

Henkilökohtainen palauteraportti on kandidaatille rakennettu, lisäarvoa tuova raportti, joka antaa kattavan kuvan henkilön persoonallisuusprofiilista. Raportti voidaan automatisoida henkilöille osana rekrytointi- tai kehittämisprosessia. Palauteraportti on hyödyllinen työkalu kandidaattille itsensä kehittämisen ja uravalintojen pohtimisen tueksi.

Johtamisraportti

Johtamisraporttimme tarjoaa syvällisen katsauksen yksilön johtamispotentiaaliin -ja tyyliin, kartoittaen henkilön vahvuuksia ja henkilökohtaista toimintatyyliä johtotehtävissä.

Vuosien kokemukseen ja tieteelliseen tutkimustietoon perustuva johtamismallimme on suunniteltu tunnistamaan persoonallisuuden piirteet, jotka tyypillisesti liittyvät onnistuneeseen johtajuuteen. Johtamisraportti on tehokas työkalu HR- ammattilaisten, esihenkilöiden ja coachien käyttöön rekrytoinnin ja henkilöstön kehittämisen tueksi.