Materiaalit

Soft skills - Mitä ovat pehmeät taidot?

Kaikki mitä sinun tulisi tietää pehmeistä taidoista

Soft skills – Mitä ne ovat?

Pehmeät taidot (eng. soft skills) ovat henkilökohtaisia kykyjä, taitoja tai toimintamalleja jotka kytkeytyvät yksilön persoonallisuuteen ja kognitiiviseen kyvykkyyteen. Nämä ominaisuudet kuten empatia, sopeutumiskyky, kommunikaatio ja kriittinen ajattelu vaikuttavat tapaamme tehdä työtä ja siihen miten olemme vuorovaikutuksessa toisten kanssa.

Pehmeät taidot ennustavat tutkitusti työssä menestymistä huomattavasti korkeammalla tasolla kuin kovat taidot (eng. hard skills), joihin lukeutuvat mm. koulutuksen ja kokemuksen kautta kertyneet taidot.

Miksi soft skillsit ovat tärkeitä?

Pehmeät taidot ovat merkittävässä asemassa työelämässä, sillä ne muovaavat sitä miten toimimme osana tiimiä, kommunikoimme kollegoidemme kanssa, suoritamme erilaisia työtehtäviä, pysymme motivoituneina, sekä miten lähestymme ongelmanratkaisua. Pehmeiden taitojen merkityksen nousun taustalla vaikuttaa teknologinen kehitys, joka on korvannut osan ihmisten teknisten taitojen tarpeesta

Toinen syy on se, että pehmeät taidot ovat siirrettäviä taitoja mikä tarkoittaa sitä, että niitä voidaan hyödyntää monissa eri työtehtävissä toimialasta riippumatta.

LinkedIn:n kyselyssä 92% HR-ammattilaisista ja rekrytoivista esihenkilöistä sanoi, että pehmeät taidot ovat yhtä tärkeitä, tai tärkeämpiä kuin kovat taidot rekrytointipäätöksiä tehtäessä.

Validoitujen psykometristen soveltuvuustestien hyödyntäminen osana rekrytointiprosessia on tehokkain tapa arvioida kandidaattien pehmeitä taitoja ja soveltuvuutta avoimeen työtehtävään.

Soft Skills vs Hard Skills

Pehmeät taidot edustavat luontaisia taitoja ja kykyjä, jotka ovat usein sisäsyntyisiä. Tästä syystä pehmeät taidot ovat vaikeammin määriteltävissä ja mitattavissa. Kovat taidot taas käsittävät esimerkiksi tietotekniset taidot tai jonkin spesifin taidon, kuten vieraan kielen hallitsemisen.

Kovat taidot ovat tyypillisesti kokemuksen ja koulutuksen pohjalta syntyneitä taitoja ja ovat täten myös helpommin määriteltävissä ja mitattavissa. 

Soft skills esimerkkejä

 • Joustavuus

 • Johdonmukaisuus

 • Muutoshalukkuus tai -haluttomuus

 • Kuunteleminen

 • Konfliktien hallinta

 • Toisten johtaminen

 • Empatia

 • Vakuuttavuus

 • Kriittinen ajattelu

 • Tiedonhaku

 • Periksiantamattomuus

 • Yksityiskohtien huomioiminen

 • Uteliaisuus

 • Mielikuvitus

 • Kekseliäisyys

 • Ajanhallinta

 • Tiimityöskentely

 • Järjestelmällisyys

 • Päättäväisyys

Hard Skills esimerkkejä

 • Ohjelmointikielet, esim. Java

 • Microsoft Excel

 • Adobe -ohjelmistot

 • Pilviosaaminen

 • Blockchain osaaminen

 • Agile metodologia

 • Waterfall metodologia

 • Kanban metodologia

 • Vieraiden kielten osaaminen

 • Copywriting

 • Editointi

 • Hakukoneoptimointi

 • Google adwords

 • Graafinen suunnittelu

 • Datan louhinta

 • Datan visualisointi

 • Tilastollinen osaaminen

 • Analyysit

Ovatko pehmeät taidot aina ne tärkeimmät?

Vaikka pehmeät taidot ovat keskeinen osa työssä menestymistä, on kovilla taidoilla silti myös edelleen merkitystä. Kovien taitojen merkitys korostuu esimerkiksi teknologia-alalla, jossa tarvittavaa osaamista on hankala löytää työmarkkinoilta.

Tällöin kova osaaminen voi painaa enemmän työnantajien vaakakupissa henkilövalinnoissa.

Hyvä nyrkkisääntö on se, että kovia taitoja voi aina opettaa jos henkilön potentiaali ja motivaatio ovat kohdallaan. Hyvät pehmeät taidot siis mahdollistavat kovien taitojen omaksumisen nopeammin ja tehokkaammin. Tästä syystä pehmeiden taitojen mittaaminen luotettavasti rekrytointiprosessin aikana on avain onnistuneisiin henkilövalintoihin.

Harvardin yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan, 85% työssä menestymisestä tulee johtuu hyvin kehittyneistä pehmeistä taidoista, ja vain 15% menestyksestä tulee kovien taitojen osaamisesta.

– Interviewarea

Miten merkata pehmeät taidot CV:hen?

Pehmeät taidot voi merkata CV:hen siinä missä kovat taidotkin. Voit valita muutaman pehmeän taidon jotka haluat erityisesti nostaa esille itsestäsi. Kerro lyhyesti miten nämä taidot ovat auttaneet sinua työelämässä ja millaisissa tilanteissa niistä on ollut eritysesti hyötyä.

Haluatko tietää, mitkä ovat sinun keskeiset pehmeät taitosi? Tee Clevryn ilmainen Joy at Work -arviointi ja tunnista työelämän vahvuutesi.

Lue lisää pehmeistä taidoista