Arvioinnit

Kykytestit

Mittaa kandidaattien kognitiivista kyvykkyyttä, tunnista soveltuvimmat osaajat ja ennusta työssä menestymistä korkealla tasolla.

Mikä on kykytesti?

Kykytestit ovat standardoitu ja objektiivinen tapa arvioida kandidaattien suorituskykyä erilaisissa työperusteisissa tehtävissä ja skenaarioissa. Testit auttavat työnantajaa tunnistamaan potentiaalisimmat hakijat ja tekemään parempia henkilövalintoja.

Kykytestit mittaavat henkilön kykyä prosessoida tietoa rajatussa ajassa ja ne ovat tutkitusti vahvin yksittäinen työsuoritusta ennustava tekijä. Yhdistettynä muihin arviointeihin kuten persoonallisuusarviointiin, saadaan muodostettua vielä kattavampi kuva kandidaatin profiilista ja soveltuvuudestaan avoimeen työtehtävään.

Hakijaystävällisyys

Innostava, moderni hakijakokemus ja hakijaystävälliset aikarajat.

Reilu ja tasapuolinen

Kykytestit mittaavat objektiivisesti hakijoiden potentiaalia menestyä työssä.

Tieteellistä tarkkuutta

Validoidut testit takaava tarkimmat tulokset. Korkea validiteetti ja reliabiliteetti.

Clevryn kykytestit

Helppokäyttöiseltä online-alustaltamme löydät kykytestit kolmella eri tasolla: korkea taso, keskitaso ja perustaso. Kaikki tasot käsittävät joukon erilaisia testejä.

Voit yhdistellä kaikkia kykytestejämme luodaksesi sopivan arviointikokonaisuuden kuhunkin rooliin.

Hakijaystävälliset testit voidaan täyttää millä tahansa laitteella.

Kykytestit mittaavat henkilön kykyä prosessoida tietoa rajatussa ajassa ja ne ovat tutkitusti vahvin yksittäinen työsuoritusta ennustava tekijä. Yhdistettynä muihin arviointeihin kuten persoonallisuusarviointiin, saadaan muodostettua vielä kattavampi kuva kandidaatin profiilista ja soveltuvuudestaan avoimeen työtehtävään.

Vaativiin johto- ja asiantuntijatehtäviin

Korkea taso

Saatavilla olevat testit: Verbaalinen kykytesti, Numeerinen kykytesti, Abstrakti päättelytesti

Asiantuntijatehtäviin

Standardi-arviointi (johtaminen)

Saatavilla olevat testit: Verbaalinen kykytesti, Numeerinen kykytesti, Abstrakti päättelytesti

Suorittavan työn tehtäviin

Perustaso

Saatavilla olevat testit: Verbaalinen kykytesti, Numeerinen kykytesti, Mekaaninen kykytesti

Testi:

Numeerinen

Numeerinen testi mittaa henkilön kykyä ymmärtää ja tulkita numeerista dataa.

Numeeriset testit ovat monivalintatehtäviä, joissa kandidaatit työskentelevät numeroiden, keskiarvojen ja prosenttiosuuksien kanssa.

Testit ovat ajastettuja ja laskimen käyttö on sallittua.

Numeerinen kykytestit

Testi:

Verbaalinen

Verbaalinen testi mittaa kandidaatin kykyä ymmärtää ja analysoida tietoa kirjoitetussa muodossa.

Verbaalisessa testissä kandidaatille esitetään tekstikappale tietystä aiheesta. Tämän pohjalta tulee vastata väittämiin sen mukaan ovatko ne vastaajan mielestä oikein, väärin tai ei voida sanoa tekstin perusteella.

Verbaalinen test - Sanallinen päättelykyky - kykytesti

Testi:

Mekaaninen

Mekaaninen kykytesti arvioi henkilön kykyä soveltaa fysiikan lakeja todenmukaisiin kohteisiin ja prosesseihin.

Testissä kandidaatille esitetään kuvin erilaisia mekaanisia prosesseja, kuten rataksia ja vipuja eri tilanteissa. Näistä tulee päätellä mikä monivalintavastaus näyttää oikean toiminnon tai periaatteen.

Mekaaninen kykytesti

Testi:

Abstrakti

Abstrakti päättelytesti, tai looginen päättelytesti mittaa henkilön yleisälykkyyttä ja kykyä työskennellä uusien konseptien ja ideoiden kanssa.

Testissä kandidaatille esitetään joukko erilaisia kuvioita ja muotoja, ja hänen tulee päätellä mikä tulee seuraavaksi.

Abstraktit päättelytestit ovat ajastettuja, ei-sanallisia monivalintatehtäviä.

Abstrakti päättelykyky

Kykytestit

Muita ominaisuuksia

Tulosten verifiointi
Mikäli haluat varmentaa kandidaatin suorituksen tietyn testin kohdalla, voit pyytää häntä täyttämään lyhyemmän jatkotestin. Raportti sisällyttää todentamistestin tulokset alkuperäisen testin tulosten rinnalla, jotta voit tehdä varmaan tietoon pohjautuvan päätöksen.

Säädettävä pisteytys
Enemmän valinnanvaraa siihen, miten kandidaattien tulokset näytetään. Voit valita seuraavista: sten- pisteet, keskihajonta-arvo tai persentiilit.

Liikkennevalolistaus
Värikoodaus ilmaisee kandidaattien yleisen suoriutumisen.

Psykologien ja rekrytoijien kehittämä

Kykytestin raportti

Kykytestin raportti tarjoaa kattavan yleiskatsauksen kandidaatin suorituksesta yhdessä tai useammassa kykytestissä.

Raportti tarjoaa yleiskatsauksen suoritetuista testeistä, kandidaatin tulokset, mitä testit mittaavat, sekä ohjeistuksen tulosten tulkintaan ja kuinka saada raportista paras mahdollinen hyöty. Hakijoille voidaan automatisoida oma palauteraportti, joka nostaa hakijakokemuksen uudelle tasolle.

Testien tulosten yksityiskohtaisempi tarkastelu ja linkittäminen haettava työn vaatimuksiin antaa työnantajalle selkeän kuvan siitä, miten kandidaatti pystyy vastaamaan näihin vaatimuksiin.