Psykologinen

Henkilöarviointi

Henkilöarviointi ennustaa työssä menestymistä. Tunnista oikeat osaajat, nosta rekrytoinnin objektiivisuutta ja tee parempia henkilövalintoja.

HEKIN LUOTTAVAT MEIHIN

Mikä on

Henkilöarviointi

Psykologinen henkilöarviointi auttaa tunnistamaan työnhakijoiden vahvuudet ja soveltuvuuden haettavaan työtehtävään.

Parhaita tieteellisiä menetelmiä hyödyntämällä voidaan objektiivisesti kartoittaa henkilön työpersoonallisuutta, motivaatiotekijöitä, potentiaalia, kulttuurisopivuutta sekä kognitiivista kyvykkyyttä.

Henkilöarviointi tuottaa arvokasta tietoa päätöksenteon tueksi, ennustaa tehokkaasti tulevaa työssä suoriutumista ja auttaa tekemään parempia, dataan pohjautuvia henkilövalintoja.

Miksi hyödyntää henkilöarviointia?

Ennusta työssä suoriutumista

Lisää tehokas, työsuoritusta ennustava henkilöarviointi rekrytointiprosessiin.​

Saa kokonaisvaltainen kuva hakijoista

Saavuta syvällinen ymmärrys kandidaatin vahvuuksista ja kehittämiskohteista ja tee parempia henkilövalintoja.

Vähennä virherekrytointeja

Ymmärrä, miten kandidaatin työpersoonallisuus, kyvykkyys ja mieltymykset sopivat yhteen roolin vaatimusten kanssa.

Paras kulttuurimatch

Tunnista osaaja, joka todennäköisimmin menestyisi yrityksenne kulttuurissa.

Henkilöarviointipalvelu

Vahva tuki henkilövalintoihin.

Uuden työntekijän palkkaamiseen liittyy aina omat riskinsä ja väärät päätökset tulevat kalliiksi. Henkilöarvioinnin tulokset yhdistettynä muista lähteistä kerättyihin tietoihin auttaa muodostamaan kokonaisvaltaisemman kuvan hakijan vahvuuksista ja valmiuksista menestyä haettavassa työtehtävässä. Henkilöarviointi tuo varmuutta valintapäätökseen ja laskee virherekrytoinnin riskiä.

Meillä on vuosikymmenten kokemus laadukkaiden henkilöarviointien tuottamisesta johtaville yrityksille ympäri maailman. Henkilöarviointipalvelumme avulla tunnistat oikeat osaajat juuri teidän organisaatioonne.

Oletko kiinnostunut ottamaan arviointialustamme organisaationne sisäiseen käyttöön? Helppokäyttöisellä alustalla toteutat arvioinnit rekrytoinnin ja henkilöstön kehittämisen tueksi ketterästi itse.

Miten prosessi toimii

Asiantuntijamme hoitaa koko prosessin sisältäen arviointiprofiilin rakentamisen ja arviointien suorittamisen, sekä tulosten läpikäynnin kandidaatin kanssa. Kandidaatin pehmeät taidot – työpersoonallisuus ja kognitiivinen kyvykkyys sekä yleinen soveltuvuus tehtävään mitataan Clevryn omalla arviointialustalla. Tämän lisäksi Clevryn sertifioitu asiantuntija käy kahdenkeskisen keskustelun kandidaatin kanssa muodostaakseen syvällisen ymmärryksen henkilön motivaatiotekijöistä, kyvykkyydestä, sekä soveltuvuudesta työtehtävään. Standardoidut arviointimenetelmät takaavat objektiivisuuden.

1.

Arviointien räätälöinti

Suosittelemme parhaat soveltuvuustestit kyseiseen rooliin, perustuen työnkuvaukseen ja kanssasi käytyihin keskusteluihin.

2.

Kandidaatin arvioinnit

Organisoimme arvioinnit, hallinnoimme suoritusprosessin ja hoidamme yhteydenpidon kandidaatin kanssa.

3.

Kandidaatti 1-2-1

Clevryn sertifioitu asiantuntija käy syventävän keskustelun kandidaatin kanssa hänen arviointitulostensa ympärillä. Hakijat saavat palauteraportin.

4.

Asiakaskeskustelut

Tarjoamme asiakkaalle loppupalautteen arviointitulosten ja kandidaatin kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta.

Ei vain rekrytointiin

Henkilöarviointia voidaan hyödyntää monipuolisesti rekrytointipäätösten lisäksi myös muissa organisaation kehittämisen ja henkilöstöhallinnon osa-alueissa. Arvioinnin tulokset tarjoavat arvokasta tietoa, joka auttaa esimerkiksi johtamis- ja tiimitaitojen kehittämisessä, sekä urasuunnittelussa.

Johtamispotentiaalin tunnistaminen ja kehittäminen, tiimien rakentaminen ja dynamiikan parantaminen sekä työntekijöiden suoriutumisen arviointi ovat keskeisiä alueita, joissa henkilöarvioinnit tuovat merkittävää lisäarvoa. Lisäksi henkilöarviointeja voidaan hyödyntää muutostilanteissa, kuten organisaatiorakenteen muutoksissa tai sukupolvenvaihdoksissa, sekä motivaation edistämisessä. Arviointi auttaa varmistamaan, että osaajat löytävät juuri heille sopivat tehtävät ja että heidän potentiaalinsa hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla organisaation menestyksen tukemiseksi.

Henkilöarviointi UKK - Usein kysytyt kysymykset

Henkilöarviointia käytetään rekrytonnin tukena työnhakijoiden vahvuuksien, motivaatiotekijöiden sekä kyvykkyyden ja kulttuurisen sopivuuden arviointiin. Henkilöarviointi auttaa ennustamaan työmenestystä ja nostaa rekrytoinnin osumatarkkuutta. Henkilöarviointia voidaan hyödyntää myös sisäisissä henkilöstömuutoksissa.

Usein näitä kahta käytetään synonyymeinä, mutta teknisesti kyse on eri asiasta. Henkilöarviointi on kokonaisuus johon kuuluu verkossa täytettävien soveltuvuustestien (esim. persoonallisuus- ja kykytestit) lisäksi ainakin strukturoitu haastattelu, sekä tilanteesta ja roolin vaativuudesta riipuen myös case- tai simulaatiotehtäviä. Online-testit sekä strukturoidun haastattelun sisältävä kokonaisuus on yleensä riittävä yleisimpiin työtehtäviin, ja on kevyempi toteuttaa.

Laadukkaissa persoonallisuus- ja kykytesteissä vastauksia verrataan aina normiryhmään, jotta voidaan tarkastella miten eri henkilöt vertautuvat kyvykkyyksiltään ja taipumuksiltaan yleiseen keskiarvoon. Pisteytyksessä käytetään yleensä sten-pisteitä, jotka ilmaisevat asteikolla yhdestä kymmeneen henkilön mieltymyksen vahvuuden tietyllä persoonallisuuspiirteellä, tai kokonaissuorituksen kykytestissä.

Markkinoilla on tarjolla laaja kirjo erilaisia arviointeja rekrytoinnin tueksi, joten oikean arvioinnin valintaan on syytä kiinnittää huomiota. Laadukkaat, tieteeseen pohjautuvat arvioinnit ovat lähtökohtaisesti erittäin luotettavia. Keskeisiä luotettavuuden mittareita ovat testien reliabiliteetti ja validiteetti, jotka ilmaisevat kuinka hyvin testi mittaa sitä mitä se sanoo mittaavansa, sekä kuinka luotettavasti ja toistettavasti testi mittaa kyseistä ilmiötä.

Henkilöarvioinnin tehtävä on varmistaa hyvä yhteensopivuus työnantajan ja työnhakijan välillä, eli se palvelee myös työnhakijaa. Henkilöarviointi lisää hakijoiden itsetuntemusta ja auttaa tunnistamaan omia vahvuuksia ja kehityskohteita. Kandidaatin henkilökohtainen palauteraportti on hyödyllinen työkalu itsensä kehittämisen ja omien uravalintojen tueksi, vaikka ei tulisikaan valituksi tehtävään. 

Paras tapa valmistautua henkilöarviointiin on nukukua hyvät yöunet ja varata rauhallinen paikka ja aika verkossa täytettävien testien tekemiseen. Numeeriset kykytestit jännittävät yleensä työnhakijoita eniten, ja niitä varten voi virkistää muistia esimerkiksi prosenttilaskujen osalta, mikäli niitä ei ole tullut viime aikoina tehtyä. Kannattaa myös tehdä muutama harjoitustesti etukäteen, jotta tiedät mitä odottaa itse testitilanteessa. Persoonallisuusarvioinnissa ei ole oikeita ja vääriä vastauksia, joten parasta on vain olla oma itsensä ja vastata rehellisesti oman työminän pohjalta.