Palvelut

Keskity asioihin, joilla on merkitystä kun rekrytoit ja kehität henkilöstöä. Rekrytoi alustamme kautta itse tai anna meidän hoitaa koko rekrytointi.

Ura

Löydä työnilo ja menestys avointen työpaikkojemme sekä urapalveluidemme avulla.
laptop-glow

Persoonallisuusarviointi

Arvioi kandidaattien työpersoonallisuutta, tunnista motivaatiotekijät ja tee parempia henkilövalintoja.

 

Persoonallisuusarvioinnit

Persoonallisuusarviointeja käytetään rekrytoinnissa arvioimaan kandidaattien työpersoonallisuutta ja työskentelytyyliä. Arvioinnilla kartoitetaan hakijoiden motivaatiotekijöitä, vuorovaikutustaitoja, sekä kulttuurisopivuutta ja tiimitaitoja. 

Clevry persoonallisuuskyselyssä kandidaateille esitetään erilaisia toimintatapoihin ja motivaatiotekijöihin liittyviä lausumia, ja näihin tulee vastata sen mukaan kuinka hyvin ne kuvaavat heitä.

Vastauksia hyödyntämällä saadaan muodostettua monipuolisempi kuva hakijoiden persoonallisuudesta ja työskentelytyylistä suhteessa haettavan roolin vaatimuksiin.

Hakijoiden vastauksia verrataan aina normiryhmään mikä antaa rekrytoijalle hyvän ymmärryksen siitä, miten kukin hakija vertautuu suhteessa yleiseen keskiarvoon. Tulokset tuovat arvokasta tietoa päätöksenteon tueksi ja auttavat tekemään parempia, dataan pohjautuvia henkilövalintoja.

 

Arvioinnit joka tilanteeseen

Clevry- alustalta löydät roolikohtaiset persoonallisuusarvioinnit yleisimpiin tehtäviin.  Hyödynnä valmiita arviointeja tai luo vaivatta omia arviointeja alustalla yrityksesi kulttuurin ja roolin kompetenssien pohjalta.

Räätälöitävät persoonallisuusarvioinnit

Clevry persoonallisuusarvioinnit tarjoavat erinomaisen joustavuuden. Rakenna vaivatta alustalla omia arviointeja ja mittaa sitä, mikä on teille tärkeintä.

Helppokäyttöisen toiminnon avulla räätälöit persoonallisuusarviointeja jotka heijastavat yrityksesi kulttuuria ja arvoja, sekä työtehtävän yksilöllisiä vaatimuksia. 

Määrittele kussakin roolissa toivottavat luonteenpiirteet valitsemalla piirrekirjastomme 46 piirteen joukosta työtehtävän kannalta oleelliset.

Räätälöitävät persoonallisuusarvioinnit

Yksi arviointi  - Kaikki raportit

Yhdellä persoonallisuusarvioinnilla saat kaikki eri käyttötarkoituksiin sopivat raportit.

Valikoimamme kattaa kaikki rekrytointiin, kehitykseen ja yksilölliseen johtamiseen tarvittavat raportit. Raportit tarjoavat syvällisen katsauksen henkilön personnallisuusprofiiliin ja antaa kokonaisvaltaisen kuvan heidän taipumuksistaan ja työskentelytyylistä.

Persoonallisuusarvioinnin raportti

CORE

Persoonallisuus

21 piirteen persoonallisuuskysely kartoittaa tyypillisimpiä käyttäytymismalleja, taipumuksia, tunnetyyliä, sekä arvoja ja motivaatiotekijöitä, jotka ovat tärkeitä työpaikalla. Varmista, että sisällytät nämä piirteet persoonallisuuskyselyyn, mikäli haluat käyttöösi myyntiraportin ja tiimiraportin.

Enhanced

Personallisuus

30 piirteen persoonallisuuskysely rakentuu core- kyselyn pohjalle, mutta tarjoaa vielä syvällisemmän katsauksen henkilön työpersoonallisuuden piirteistä. Sisällytä persoonallisuuskyselyysi nämä piirteet, mikäli haluat käyttöösi johtamisraportin.

Vuorovaikutus - Miten toimin osana tiimiä

 • Persoonallisuuspiirteet:

  Sopeutuva³°
  Helposti lähestyttävä
  Vakuuttava²¹
  Suorapuheinen
  Seurallinen²¹
  Itsenäinen
  Vaikutusvaltainen²¹
  Kuunteleminen²¹
  Sosiaalinen varmuus³°

Ajattelutapa - Miten lähestyn ongelmanratkaisua

 • Persoonallisuuspiirteet:

  Luova²¹
  Päättäväinen²¹
  Yksityiskohtainen
  Rationaalinen²¹
  Täsmällinen³°
  Riskinottaja
  Strateginen²¹
  Järjestelmällinen
  Sinnikäs

Tunnetyyli - Miten suhtaudun haasteisiin

 • Persoonallisuuspiirteet:

  Rauhallinen³°
  Avoin
  Tunteiden analysointi
  Sisäinen hallinta³°
  Optimistinen²¹
  Sitkeä²¹
  Riippumaton
  Itsetunto²¹
  Paineensietokyky²¹

Motivaatio - Mikä motivoi ja palkitsee minua

 • Persoonallisuuspiirteet:

  Huolehtiminen³°
  Ystävyyssuhteet²¹
  Vauraus
  Omaperäisyys
  Kehuminen
  Itsensä kehittäminen³°
  Status²¹
  Tavoitekeskeinen²¹
  Vaihtelevuus²¹

Kulttuurisopivuus - Millaisessa työkulttuurissa viihdyn parhaiten

 • Persoonallisuuspiirteet:

  Auktoriteetti
  Muutos²¹
  Kilpailu²¹
  Etiikka³°
  Huumorintajuinen²¹
  Älykkyys
  Lojaalisuus
  Säännönmukainen²¹
  Tuloskeskeinen³°

 

Clevry raportit

Yhdellä arvioinnilla saat kaikki tarvittavat raportit työsuhteen elinkaaren eri vaiheisiin. Lataa malliraportteja ja tutustu tarkemmin.

INSIGHTS -RAPORTTI

Yksi suosituimmista raporteistamme on Insights raportti, joka kuvaa henkilön keskeisiä työpersoonallisuuden piirteitä. Insights on hyvä yleisraportti, joka kuvaa sitä, miten henkilö reagoi erilaisiin tehtäviin, ihmisiin, vaatimuksiin sekä palkitsemiseen ja kulttuuriin työpaikalla.

Raportti on suunniteltu rekrytoijien, linjaesimiesten, sekä HR- ammattilaisten käyttöön.

Clevry_TalentAdvisory_Illustration_N2_2

HENKILÖKOHTAINEN PALAUTERAPORTTI

Henkilökohtainen palauteraportti on kandidaatille rakennettu, lisäarvoa tuova raportti, joka antaa kattavan kuvan henkilön persoonallisuusprofiilista.

Palauteraportti on hyödyllinen työkalu kandidaatteille itsensä kehittämisen ja uravalintojen pohtimisen tueksi. Raportti voidaan automatisoida henkilöille osana rekrytointi- tai kehittämisprosessia.

Clevry_TalentAssessment_Illustration_N2_1

MYYNTIRAPORTTI

Clevry- myyntiraportti on erinomainen työkalu myyntirooleihin rekrytoitaessa.

Raportti kartoittaa laajasti henkilön myyntipotentiaalia ja tarjoaa syvällisen katsauksen henkilökohtaiseen tyyliin, arvoihin, sekä motivaatiotekijöihin.

Raportti nostaa esiin myös mahdollisia myynnin esteitä henkilön persoonallisuusprofiilista.

Clevry_Brand_Illustration_3_N2_4

ONBOARDING -RAPORTTI

Clevry onboarding- raportti on esimiehille rakennettu käytännönläheinen arjen työkalu. Raportti tarjoaa arvokkaita vinkkejä kaikkien tiimin jäsenten yksilölliseen johtamiseen sekä siihen, miten hyödyntää parhaiten yksilöiden vahvuuksia. 

Raportin avulla tehostat uusien tiimin jäsenten sitoutumista sekä autat heitä saavuttamaan täyden potentiaalinsa nopeammin. 

Screen Shot 2021-08-24 at 13.53.08

HAASTATTELURAPORTTI

Suunniteltu rekrytoijien, linjaesimiesten, sekä HR- ja L&D- ammattilaisten käyttöön. Clevry- haastatteluraporttia voidaan käyttää myös kehittämistarkoituksiin. 

Haastatteluraporttimme tarjoaa tukea ja vinkkejä haastattelutilanteisiin. Raportti kokoaa yhteen henkilön keskeiset persoonallisuusprofiilin piirteet ja ehdottaa sopivia avoimia kysymyksiä kompetenssipohjaiseen haastatteluun.

Clevry_TalentAssessment_Illustration_N2_1

VALINTARAPORTTI

Valintaraporttimme kuvaa kandidaatin yhteensopivuutta haettavaan työrooliin, perustuen Clevry- persoonallisuusarvioinnin tuloksiin.

Raportti näyttää yhteensopivuuden asteen eri osa-alueilla tietyssä työroolissa, sille määriteltyjen toivottujen attribuuttien perusteella. 

Clevry_TalentAcquisition_Illustration_N2_3

TIIMIRAPORTTI

Clevry- tiimiraportti tarjoaa katsauksen henkilön vahvuuksiin ryhmän osana. Raportti kartoittaa sitä, miten yksilöt toimivat tiimissä ja minkälaisia rooleja he tyypillisesti omaksuvat tiimissä.

Tiimiraportti auttaa rekrytoijia ja esimiehiä ymmärtämään yksilöllisiä tyylejä sekä erilaisia vahvuusalueita tiimissä.

Tiimiraportti on erinomainen työkalu vahvuuksien ja mahdollisten puutteiden tunnistamiseen tiimin sisällä, ja sitä voidaan hyödyntää myös tiimien kehittämiseen.

Clevry_Tiimiraportti

JOHTAMISRAPORTTI

Johtamisraporttimme tarjoaa syvällisen katsauksen yksilön johtamispotentiaaliin, kartoittaen henkilön työskentelytyyliä sekä vahvuuksia ja henkilökohtaisia mieltymyksiä johtotehtävissä.

Vuosien kokemukseen ja tieteelliseen tutkimustietoon perustuva johtamismallimme on suunniteltu tunnistamaan persoonallisuuden piirteet, jotka tyypillisesti liittyvät onnistuneeseen johtajuuteen, ja minkälaisen tyylin henkilö johtajana todennäköisesti omaksuisi.

Clevry_Johtamisraportti

Haluatko kuulla lisää arvioinneistamme?

Ota yhteyttä, autamme mielellämme.