Logiska tester

Mäta kandidaternas logiska resonemang och problemlösningsförmåga. Identifiera de mest lämpade kandidaterna och rekrytera bättre.

Clevrys logiska färdighetstest

Bedöm enkelt en kandidats förmåga att hantera komplex data, identifiera mönster, sammanhang och regler för att lösa logiska problem.

Clevrys färdighetstest för logiskt resonemang (ibland kallad spatial eller abstrakt resonemang) gör det enkelt att bedöma kandidaters förmåga att tolka information, identifiera logiska mönster samt förutse resultat genom rationellt tänkande. Du kan välja färdiga normgrupper för att jämföra kandidater mot globala referensvärden eller skapa din egen normgrupp.

Testet är utvecklat av våra företagspsykologer under ledning av Dr Alan Redman. Testet lever upp till British Psychological Societys (BPS) höga standarder. Vi är stolta över vår branchledande validitet och reliabilitet.

Tidsgräns:

24 minuter

Frågor:

16

Genomsnittlig sluttid:

15 minuter

Logiska tester

Logiska tester för varje nivå

Ett rättvisare och mer objektivt mått på kandidaternas förmåga att hantera komplex information, data och mönster i roller på mellan- och hög nivå.

Få djupare insikter i hur kandidater interagerar med komplex information på arbetsplatsen och fatta bättre anställningsbeslut.

Ability Test - Abstract Test

Bättre kandidatupplevelse

Använd ditt eget företags varumärke

Förbättra kandidatupplevelsen genom att lägga till ditt eget företags logotyp och varumärke på vår plattform för att ge dina kandidater en sömlös rekryteringsupplevelse.

Bygg enkelt dina egna testkampanjer genom att välja från vårt bibliotek av färdiga psykometriska tester, eller arbeta tillsammans med vårt team av psykologer för att utveckla skräddarsydda bedömningar anpassade till ert kompetensramverk eller specifika roller.

Logiska färdighetstest byggda på vetenskap

Branschledande validitet och reliabilitet

Clevry testplattform ger kraftfulla insikter om kandidaters personlighet, färdigheter, motivationsfaktorer och drivkrafter på arbetsplatsen. Få en tydligare bild av dina framtida talanger och deras förmåga att prestera i en specifik roll.

Ett personlighetstest ger en rad användbara rapporter inklusive personlighetsprofiler, onboarding-tips, teamstyrkor samt ledarskapsprofiler. Allt för att rekrytera bättre och ge dina nya kollegor den bästa starten på jobbet.

 

Vår team av psykologer började som Criterion Partnership 1991. Criterion grundades av Richard Hunter, som innan detta var med och utvecklade OPQ på SHL.

Clevrys personlighets- och kognitiva tester är baserade på rationella modeller, vilket innebär att alla våra psykometriska tester har den högsta prediktiva validiteten bland psykometriska tester:

 • De mäter distinkta element av personlighetsdrag, inte breda personlighetskategorier. De visar styrkan i en preferens på en skala, istället för att kategorisera människor på den ena eller andra sidan.
 • Här hittar du våra skalor.
 • Kandidaters svar jämförs alltid med en normgrupp. normgrupp.
 • Testerna har hög nivå av tillförlitlighet och validitet.
 • Ackrediterad av The British Psychological Society.

Logiska färdighetstest erbjuder en opartisk och rättvis metod för att utvärdera kandidater, med fokus på deras spatiala resonemang och abstrakta tänkande förmågor.


Automatiserad poängsättning minskar risken för fördomar kopplad till kön, etnicitet eller andra demografiska faktorer, vilket ger en rättvis och opartisk anställningsprocess.

Abstrakta färdighetstest ger rekryterare möjligheten att effektivisera de inledande stegen i rekryteringsprocessen. Genom att automatisera kan du spara tid och resurser.


Med automatiserad urvalsprocesser minimeras manuella steg, vilket säkerställer en konsekvent och opartisk utvärderingsprocess. Samtidigt kan rekryterare fokusera mer tid på att tolka resultat samt interagera med passande kandidater.

Logiska färdighetstest erbjuder en mer förutsägbar metod för att bedöma och rekrytera kandidater. Testerna mäter en kandidats förmåga att förstå data, analysera mönster samt dra slutsatser från abstrakta resonemang och information.

Clevry följer det brittiska GDPR-direktivet (som är identiskt till EUs direktiv) och lagrar all data i säkra brittiska datacenter. Vår GDPR-anpassning drivs av våra interna datasäkerhetspolicyer med erfarenhet av dataskyddslagar sedan 1992.

Vår datasäkerhet är ISO27001-certifierade, vilket garanterar höga standarder för att bearbeta, underhålla och kontinuerligt förbättra vår informationssäkerhet. Certifieringen inkluderar tester.


Vår ackreditering genomgår en årlig extern revision. ISO-certifiering kan verifieras genom att besöka QMSUK:s webbplats och ange vårt certifieringsnummer 291682018.

Vanliga frågor om logiska tester

Så kallade logiska färdighetstest används för roller där kandidater behöver hantera komplex data, identifiera mönster, trender och sammanhang för att lösa problem eller dra rätt slutsatser.


Logiska färdighetstest kan även kallas för induktiva eller abstrakta färdighetstest. Dessa färdighetstest använder sig av ett flervalsalternativ för att mäta förmågan att dra rätt slutsatser under tidsbegränsning.
Kandidater presenteras med en serie former eller mönster och ombeds förutsäga nästa sekvensen genom rationellt/logiskt tänkande.

Tester i logiskt resonemang är bra för roller som kräver stark problemlösning, kritiskt tänkande och förmåga att analysera och tolka komplex visuell information.

Några roller som är särskilt väl lämpade för tester av logiskt resonemang är t.ex:

 • Ingenjörs- och tekniska befattningar:
  Abstrakt resonemang är avgörande för ingenjörer och teknisk personal som behöver konceptualisera och lösa komplexa problem.

   

 • Design och kreativitet:
  Individer inom designområden, där förmågan att tänka abstrakt och visualisera koncept är avgörande, kan dra nytta av bedömningar av abstrakt resonemang.

   

 • Forskning och analys:
  Personer som arbetar med forskning eller dataanalys behöver ofta tolka och sammanfatta abstrakt information för att kunna dra meningsfulla slutsatser.

   

 • Strategisk planering och beslutsfattande:
  Ledare och chefer som fattar strategiska beslut baserade på komplicerade, abstrakta data kan också bedömas med hjälp av tester för abstrakt resonemang.

Test för logiskt resonemang mäter en rad kognitiva färdigheter, inklusive:

 • Mönsterigenkänning:
  Förmågan att identifiera mönster och samband i abstrakta former eller symboler.

 

 • Rumslig visualisering:
  Bedömning av hur väl kandidaterna mentalt kan manipulera och visualisera tvådimensionella och tredimensionella former.

 

 • Abstrakt resonemang:
  Utvärdering av kandidatens förmåga att göra logiska slutledningar och dra slutsatser om samband baserat på abstrakt information.

 

 • Problemlösning:
  Testerna innehåller ofta scenarier som kräver att kandidaterna löser abstrakta problem, vilket visar deras problemlösningsförmåga.

 

 • Kritiskt tänkande:
  Tester i abstrakta resonemang bedömer kandidatens förmåga att tänka kritiskt och göra sunda bedömningar baserade på abstrakta mönster eller information.
 • Identifiering av analytiskt tänkande:
  Tester för abstrakta resonemang hjälper till att identifiera personer med stark analytisk förmåga, vilket är avgörande för roller som innebär komplex problemlösning.

 • Förutsägelse av arbetsprestation:
  Framgång i tester för abstrakta resonemang korrelerar ofta med framgång i roller som kräver kreativ problemlösning och förmåga att hantera komplex och abstrakt data.

 

 • Rättvis och objektiv bedömning:
  Dessa tester ger en rättvis och objektiv utvärdering av kandidater, vilket minimerar partiskhet och säkerställer en standardiserad utvärderingsprocess.

 

 • Effektiv screening:
  Tester för abstrakta resonemang gör det möjligt för rekryterare att effektivt screena kandidater i ett tidigt skede, vilket sparar tid och resurser genom att snabbt identifiera individer med starka färdigheter inom abstrakt tänkande.

 • Skalbarhet:
  Abstrakta resonemangstest är skalbara, vilket gör att organisationer kan bedöma ett stort antal kandidater utan att rekryteringskostnaderna ökar avsevärt. Denna skalbarhet ökar effektiviteten i bedömningsprocessen.
Demo av plattform

Boka demo

Och se hur Clevry kan stödja din rekrytering
Book a Demo - Image