En Introduktion Till Psykometriska Tester

Vad är ett psykometriskt test?

Psykometriska tester är ett rättvist och objektivt sätt att mäta en rad olika egenskaper, till exempel lämplighet, kritiskt tänkande och uppförande.

För att ett test ska vara ”psykometriskt” måste det vara standardiserat, tillförlitligt och validerat. Det måste vara konsekvent i fråga om innehåll, administration och poängsättning. Detta garanterar att testet är korrekt och mäter det som det är tänkt att mäta, samtidigt som subjektiva biaser inte påverkar det. Läs vårt blogginlägg Vad är ett psykometriskt test? för en mer detaljerad beskrivning.

En introduktion till psykometriska tester

Psykometriska tester vid rekrytering

Psykometriska tester används ofta i rekryterings– och utvecklingsprocesser i syfte att hjälpa arbetsgivare att identifiera de lämpligaste kandidaterna för jobbansökningar eller befordringar, baserat på hur väl deras personlighet och kognitiva förmågor stämmer överens med de förmågor som krävs för att utföra rollen.

I dag görs de flesta bedömningar online, även om vissa pappersformat fortfarande används som en del av face-to-face rekyteringsevent. De flesta är tidsbestämda, med undantag för vissa psykometriska personlighetstester som kan genomföras vid flera tillfällen.

Psykometriska tester kan användas i olika skeden av rekryteringsprocessen:

 • I de tidiga skedena av urvalet för att sortera bort kandidater som sannolikt är olämpliga för jobbet.
 • Inför en intervju som ett verktyg för att underlätta intressanta diskussioner kring en kandidats profil
 • I ett senare skede, eventuellt i samband med en andra intervju eller som en del av ett face-to-face rekryteringsevent. Du kanske vill ompröva kandidaterna vid detta tillfälle för att bekräfta resultaten av tidigare tester.

Varför utvärdera dina kandidater?

Allt fler företag använder sig av psykometriska tester för att underlätta beslut om rekrytering, utveckling och befordran. Detta beror på deras förmåga att förutsäga kandidaternas framtida arbetsprestationer och hur väl personen lämpar sig för verksamheten.

Utanför rekrytering kan bedömningar användas för utveckling genom att ge insikt i utbildning och personalbehov samt karriärvägledning. Tester på Clevry- plattformen utlovar en rad fördelar:

 • Kostnadseffektivt: Psykometriska bedömningar bidrar till att sänka rekryteringskostnaderna och maximera din effektivitet genom att minska risken för felrekryteringar.
 • Bibehållande av anställda: Förbättrar din förmåga att behålla dina anställda genom bättre anställningsbeslut
 • Objektivt: Psykometriska bedömningar erbjuder en robust process som är fri från subjektiv påverkan och bias
 • Talent management: En övergripande utvärdering av en kandidats styrkor, svagheter och uppförande på jobbet i syfte att identifiera vem som passar bäst för ett visst jobb
 • Förutsägande: Psykometriska bedömningar är den enskilt mest effektiva indikatorn på arbetsprestationer och överträffar alla andra vanliga urvalsmetoder som intervjuer, referenser och personuppgifter
 • Employer brand: Attrahera fler till företaget
 • Jämlikhet och inkludering: De psykometriska bedömningarna är standardiserade för att säkerställa att alla individer behandlas på samma sätt
 • Kandidatupplevelsen: Kandidaterna reagerar positivt på att processen är validerad och rättvis

Vill du höra mer om våra tester? Kontakta oss och låt oss veta hur vi kan hjälpa till.

Follow

Would you like to have our content delivered to your feed? Follow us in your favorite channel!

Or subscribe to our newsletter
Find your Soft Skills
Let's Go!
Post a job and find a match

Access the Soft Skills Marketplace

Assessment Platform

Full suite for online psychometric asessments

Assessment Service

Get our expert insights to make better decisions

Let us find you the right match

Recruitment & Staffing services

Browse job opportunities

Access the job board

Match yourself with opportunities

Soft Skills Marketplace

Find your soft skills strengths

Understand what makes you unique

Practice Center

Practice PQ's and Ability tests for free

Clevry Blog

Read our latest articles on Soft Skills and recruitment

What are Soft Skills?

Everything you need to know.

Case Studies

Dive into the success of our customers

Sample Reports

Check our library of sample reports, generated by the Clevry platform

Lägg upp ett jobb och hitta en matchning

Tillgång till Soft Skills Marketplace

Assessment Plattform

Komplett uppsättning psykometriska bedömningar online

Assessment Service

Få expertinsikter för bättre beslutsfattande

Låt oss hitta den perfekta matchningen

Rekryterings- och bemanningstjänster

Bläddra bland jobbmöjligheter

Tillgång till jobbannonser

Matcha dig själv med möjligheter

Soft Skills Marketplace

Hitta dina soft skills-styrkor

Förstå vad som gör dig unik

Övningscenter

Öva på personlighetstester och begåvningstester gartis

Clevry Blogg

Läs våra senaste artiklar om soft skills och rekrytering

Vad är soft skills?

Allt du behöver veta.

Fallstudier

Läs om hur vi har hjälpt våra kunder

Exempelrapporter

Se vårt bibliotek med exempelrapporter som genereras av Clevry-plattformen.

Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?
Please enter a valid email

Thanks! Check your email at