Psykometriska rapporter

Ledarskapsrapporten

Hitta, bedöm, anställ och utveckla dina framtida företagsledare

Ladda ner exempelrapport

Clevrys Ledarskapsrapport ger värdefull insikt i en individs ledarskapspotential och visar på dennes arbetsstilar, styrkor och preferenser i samband med ledarroller.

Modellen som bygger på många års erfarenhet och forskning, är utformad för att hjälpa till att identifiera personlighetsegenskaper som vanligtvis förknippas med framgångsrikt ledarskap. Dessa kan vara avgörande för vilken ledarstil individen sannolikt kommer att anta.

Ledarskapsrapporten används främst av linjechefer, HR-kollegor och coacher och presenteras online via vår bedömningsplattform.

Modell för ledarskapsrapporten

Ledarskapsrapporten bygger på “Clevry Leadership Model”, där ledarskapspotentialen visas genom tolv attribut som faller under fyra nyckelområden:

Leadership report - model

Vad innehåller ledarskapsrapporten?

Alla Clevry-rapporter har en sida som är avsedd att säkerställa att användarna förstår bakgrunden och syftet med rapporten, hur man korrekt tolkar de resultat som presenteras, villkoren för att använda rapporten och var man kan hitta ytterligare information om kandidaten.

Hur rapporten ser ut

Varje sida i ledarskapsrapporten undersöker en individs förmåga att lyckas som ledare.

Mottagarnas poäng anges tillsammans med en snabb överblick kring hur ledarskapsegenskaperna skulle se ut på arbetsplatse. Rapporten visar på var vissa egenskaper kan fungera som en styrka eller ett potentiellt problemområde när man måste leda andra och driva organisationen framåt.

Detta hjälper dig att få information kring hur en potentiell ledare skulle lyckas i en ledarroll baserat på resultaten av deras personlighetsenkät och tendenser på arbetsplatsen.

Leadership report - summary
Leadership report - model summary

Sammanfattning av ledarskapet

På första sidan i ledarskapsrapporten visas en persons ledarskapspotential.

På så sätt kan du se vilka områden av personens personlighet som har störst potential när det gäller egenskaper och kvaliteter som förknippas med framgångsrikt ledarskap.

Ledarskapsrapporten är ett värdefullt verktyg vid rekrytering till högkvalificerade tjänster.

Att leda människor

Täcker:
Arbeta med andra, skapa kontakter och nätverk, stödja andra.

Ger insikter över individens tendenser och preferenser när det gäller att arbeta med andra, inklusive kontakter med kollegor och hantering av direktrapportering.

Leadership report - leading people
Leadership report - tasks

Ledarskaps uppgifter

Täcker:
Beslutsfattande och tvetydighet, prestationer, etisk ställning.

Undersöker hur individen närmar sig uppgifter och beslut. Detta har att göra med deras värderingar, drivkrafter och prioriteringar av de projekt som de leder.

Självledarskap

Täcker:
Påverkan, självförtroende och självkänsla, hantering av press.

Undersöker hur individen kan hantera de känslomässiga krav som följer av att axla ledarskapsansvar och utöva inflytande över andra.

Leadership report - leading yourself