Palkkaa potentiaalia, kouluta osaamista

Uuden henkilöstön rekrytoinnissa yksi suurimpia haasteita on löytää ehdokkaita, jotka sopivat erinomaisesti yrityksen kulttuuriin, jakavat samat arvot ja ovat halukkaita jatkuvasti oppimaan uutta. Ehdokkaalla voi olla paljon substanssiosaamista ja hyvät tekniset taidot, mutta tämä ei vielä takaa menestystä työtehtävässä. Useimmiten virherekrytoinneissa ei olekaan lopulta kyse kovien taitojen puuttumisesta vaan tehtävän kannalta oikeanlaisten pehmeiden taitojen (engl. soft skills) puuttumisesta. On selvää, että ehdokkailla on oltava tietyt pohjataidot menestyäkseen roolissa, mutta työntekijöitä voi kehittää ja uusia taitoja voi aina opettaa. Oikeanlaista asennetta ja persoonallisuutta on sen sijaan hyvin vaikeaa, ellei mahdotonta, opettaa.

Miten palkataan potentiaalia?

Yritysten toimintaympäristö muuttuu vauhdilla ja työntekijöiden on päivitettävä osaamistaaan jatkuvasti, joten on ensiarvoisen tärkeää pystyä palkkaamaan ihmisiä, joilla on potentiaalia menestyä työtehtävässä ja kasvaa yrityksessä tulevaisuudessa. Sen sijaan, että keskityttäisiin liiaksi siihen, mitä henkilö on tehnyt aiemmin työurallaan tai mikä on hänen koulutustausta, on syytä pyrkiä varmistamaan, että hän on motivoitunut tekemään kyseistä työtä ja hänen persoonallisuutensa sopii haettavan työtehtävän vaatimuksiin sekä yrityksen kulttuuriin. Jos avoimen tehtävän vaatimuksiin asettaa aiemman kokemuksen vastaavasta työtehtävästä, pienentää huomattavasti myös potentiaalisten hakijoiden määrää. Suomessa monilla aloilla, kuten IT- ja rakennusalalla on valtava kohtaamisongelma, kun valmiita osaajia ei ole riittävästi yritysten tarpeisiin. Yrityksen, joka haluaa pysyä kilpailukykyisenä ja kasvaa, on kyettävä katsomaan henkilöstön palkkaamisessa työhistoriaa ja CV:tä pidemmälle. Se, että henkilö ei ole tehnyt vastaavaa työtä aikaisemmin, ei suoranaisesti vaikuta henkilön potentiaaliin tai poista hänen onnistumismahdollisuuksiaan.

Kulttuurinen yhteensopivuus

Tämän päivän nopeasti kehittyvässä työelämässä tulisi entistä enemmän kiinnittää huomiota ehdokkaiden henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, sekä kulttuuriseen yhteensopivuuteen. Kulttuurinen yhteensopivuus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että sivuutetaan diversiteetti ja palkataan vain ihmisiä, jotka ovat kaikilla tavoin mahdollisimman samankaltaisia kuin yrityksen nykyiset työntekijät. Vahvassa yrityskulttuurissa erilaisuus on rikkaus, ja tärkeintä on saada erilaiset ihmiset työskentelemään yhdessä yhteisten tavoitteiden eteen. Työntekijät, jotka sitoutuvat yrityksen visioon, jakavat sen arvot ja tuntevat sen kulttuurin omakseen, viihtyvät työssään yleensä paremmin ja näin myös menestyvät työssään paremmin. Kysyimme vuosittaisessa “Nuoret osaajat työelämässä”- tutkimuksessamme nuorilta osaajilta heidän ajatuksistaan pehmeiden taitojen merkityksestä työelämässä. Yrityskulttuuriin liittyen, yli 80% vastaajista piti tärkeänä tai erittäin tärkeänä sitä, että heidän persoonallisuutensa sopii yrityksen kulttuuriin, jotta he voisivat menestyä työssään. Työnantajien on siis tärkeää pystyä arvioimaan työnhakijoiden kulttuurista yhteensopivuutta jo rekrytointiprosessin aikana.

Oikeanlainen persoonallisuus

Työmarkkinoilla on perinteisesti ollut tarkat vaatimukset tietylle osaamiselle ja työkokemukselle. Teknologisen kehityksen, tekoälyn ja automatisaation lisääntymisen myötä osaamisvaatimukset ovat kuitenkin merkittävästi muuttuneet viime vuosina. Pehmeät taidot, kuten kommunikaatio, empatia ja kriittinen ajattelu, ovatkin nousseet entistä tärkeämpään asemaan työelämässä. Pehmeillä taidoilla on suuri vaikutus ihmisten suorituskykyyn työpaikalla. Pehmeät taidot vaikuttavat esimerkiksi kykyyn ajatella luovasti sekä omaksua uusia asioita, ja siihen, miten lähestymme ongelmanratkaisua tai toimimme yhteistyössä muiden kanssa. Tutkimuksessamme oppimishalu ja sopeutumiskyky nousivat top 5:een tärkeimpien pehmeiden taitojen listalla nuorten osaajien mukaan. Varsinkin aloilla, joilla oikeanlaisella osaamisella varustettuja ehdokkaita on hankala löytää työmarkkinoilta, on erityisen tärkeää palkata henkilöitä, jotka ovat oppimishaluisia, sopeutumiskykyisiä sekä avoimia muutokselle.

Motivaatio

Motivaatio on yksilön liikkeellepaneva voima ja vaikuttaa vahvasti siihen, miten suoriudumme työtehtävistämme. On selvää, että menestyäkseen työtehtävässä, on henkilön myös haluttava tehdä kyseistä työtä. Alhainen motivaatio johtaa heikkoon sitoutumiseen, yleiseen tyytymättömyyteen ja suureen työntekijöiden vaihtuvuuteen. Motivoituneet työntekijät sen sijaan pysyvät yrityksessä kauemmin, ovat tuottavampia sekä tuovat uusia ideoita mukanaan. Kysyimme “Nuoret osaajat työelämässä”- tutkimuksessamme nuorilta osaajilta motivaation merkityksestä työpaikalla. Yli 60% vastaajista oli sitä mieltä, että heidän henkilökohtaiset motivaatiotekijät ovat ratkaisevassa asemassa heidän työssä suoriutumisen kannalta ja 34% vastasi, että henkilökohtaiset motivaatiotekijät vaikuttavat jossain määrin siihen, miten he suoriutuvat työtehtävistään. Työnantajien on ensiarvoisen tärkeää pystyä tunnistamaan rekrytointiprosessissa ehdokkaiden motivaatiotekijät eli se, mikä ajaa heitä eteenpäin yksilöinä. Näin voidaan tunnistaa työnhakijat, jotka todennäköisesti menestyvät parhaiten ja myös viihtyvät kauemmin yrityksessä.

Miten tunnistaa potentiaali?

Palkatessa potentiaalia, on kyettävä kaivamaan esiin mahdollisimman kattavasti ehdokkaiden henkilökohtaiset ominaisuudet ja motivaatiotekijät, jotta voidaan tunnistaa henkilöt, joilla on parhaat edellytykset menestyä työtehtävässä. Me Clevryllä hyödynnämme rekrytointiprosesseissamme persoonallisuusarviointeja, joiden avulla mittaamme ehdokkaiden pehmeitä taitoja, kulttuurista yhteensopivuutta sekä henkilökohtaisia motivaatiotekijöitä. Käytössämme olevien roolikohtaisten persoonallisuusarviointien avulla pystymme arvioimaan työnhakijoiden soveltuvuutta tehtävään vertaamalla tuloksia roolissa tutkitusti menestyneiden tyypillisimpiin pehmeisiin taitoihin. Näin voimme varmistaa parhaan yhteensopivuuden työnantajan ja työnhakijan välillä.

Haluatko kuulla enemmän, miten me tunnistamme potentiaalisimmat osaajat teidän yritykseenne? Ota yhteyttä, asiantuntujamme auttavat mielellään.

Follow

Would you like to have our content delivered to your feed? Follow us in your favorite channel!

Or subscribe to our newsletter
Find your Soft Skills
Let's Go!
Post a job and find a match

Access the Soft Skills Marketplace

Assessment Platform

Full suite for online psychometric asessments

Assessment Service

Get our expert insights to make better decisions

Let us find you the right match

Recruitment & Staffing services

Browse job opportunities

Access the job board

Match yourself with opportunities

Soft Skills Marketplace

Find your soft skills strengths

Understand what makes you unique

Practice Center

Practice PQ's and Ability tests for free

Clevry Blog

Read our latest articles on Soft Skills and recruitment

What are Soft Skills?

Everything you need to know.

Case Studies

Dive into the success of our customers

Sample Reports

Check our library of sample reports, generated by the Clevry platform

Julkaise työpaikka ja löydä osaajia

Pääsy Soft Skills Marketplaceen

Arviointialusta

Kaikki psykometriset testit rekrytoinnin tueksi

Henkilöarviointi

Asiantuntijamme auttavat sinua tekemään oikean henkilövalinnan

Autamme sinua löytämään oikean osaajan

Rekrytointi & Henkilöstövuokrauspalvelut

Selaa työmahdollisuuksia

Avoimet työpaikat

Tunnista vahvuutesi

Ymmärrä, mikä tekee sinusta uniikin

Harjoituskeskus

Harjoittele soveltuvuustestejä ilmaiseksi

Clevry Blogi

Uusimmat artikkelit rekrytoinnin ja soft skillsien parista

Soft skills - Mitä ovat pehmeät taidot?

Kaikki mitä sinun tulee tietää

Asiakascaset

Tutustu asiakkaidemme menestystarinoihin

Malliraportit

Clevry-alusta tarjoaa kaikki tarvittavat raportit rekrytoinnin tueksi

Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?
Please enter a valid email

Thanks! Check your email at