Begåvningstest

Test i verbalt resonemang

Ett snabbt och enkelt sätt att testa kandidaternas verbala förmåga.

Clevrys verbala färdighetstest

Bedöm enkelt en kandidats verbala resonemangsförmåga och se hur de arbetar med skriftlig och verbal information.

Clevrys test för verbalt resonemang gör det enkelt att bedöma dina kandidaters verbala resonemangsförmåga och se hur de tolkar verbal och skriftlig information på alla nivåer.

Du kan välja färdiga normgrupper för att jämföra kandidater mot globala referensvärden eller skapa din egen normgrupp.

Testet är utvecklat av våra företagspsykologer under ledning av Dr Alan Redman. Testet lever upp till British Psychological Societys (BPS) höga standarder. Vi är stolta över vår branchledande validitet och reliabilitet.

Tidsgräns:

10 minutes

Frågor:

16

Genomsnittlig sluttid:

7 minutes

Test i verbalt resonemang

Verbala färdigheter till varje nivå

Få ett rättvisare och mer objektivt mått på kandidaternas förmåga att arbeta med skriftlig och muntlig information på alla nivåer, från nyutexaminerade och lärlingar till chefer och C-Suite.

Få djupare insikter i hur de interagerar med verbal information på en arbetsplats och fatta bättre anställningsbeslut.

Clevrys tester för verbalt resonemang kan användas för en rad olika roller och situationer, från den första rekryteringen till utveckling.

Ability Test - Verbal reasoning test

Bättre kandidatupplevelse

Använd ditt eget företags varumärke

Förbättra kandidatupplevelsen genom att lägga till ditt eget företags logotyp och varumärke på vår plattform för att ge dina kandidater en sömlös rekryteringsupplevelse.

Bygg enkelt dina egna testkampanjer genom att välja från vårt bibliotek av färdiga psykometriska tester, eller arbeta tillsammans med vårt team av psykologer för att utveckla skräddarsydda bedömningar anpassade till ert kompetensramverk eller specifika roller.

Verbala färdighetstest byggda på vetenskap

Branschledande validitet och reliabilitet

Clevry testplattform ger kraftfulla insikter om kandidaters personlighet, färdigheter, motivationsfaktorer och drivkrafter på arbetsplatsen. Få en tydligare bild av dina framtida talanger och deras förmåga att prestera i en specifik roll.

Välj mellan en rad olika psykometriska rapporter, t.ex. personlighetsprofiler, onboarding-rapporter, teamstyrkor och ledarskapsrapporter, så att dina nyanställda kan komma igång direkt.

Vår team av psykologer började som Criterion Partnership 1991. Criterion grundades av Richard Hunter, som innan detta var med och utvecklade OPQ på SHL.

Clevrys personlighets- och kognitiva tester är baserade på rationella modeller, vilket innebär att alla våra psykometriska tester har den högsta prediktiva validiteten bland psykometriska tester:

 • Mäter distinkta element av personlighet (drag), inte breda domäner. Visar ”styrkan i preferens” på en skala, istället för att kategorisera människor på den ena eller andra sidan.
 • Find our scale library here.
 • Kandidaters svar jämförs alltid med en normgrupp.
 • Höga nivåer av tillförlitlighet och validitet.
 • Ackrediterad av The British Psychological Society.

Tester för verbal förmåga erbjuder en rättvis metod för att utvärdera kandidater baserat på deras språkförståelse och analytiska förmåga.

Automatiserad poängsättning minimerar risken för partiskhet kopplad till kön, etnicitet eller andra demografiska faktorer, vilket främjar en anställningsprocess som är både rättvis och opartisk.

Verbala färdighetstest ger rekryterare möjligheten att effektivisera de inledande stegen i rekryteringsprocessen. Genom att automatisera kan du spara tid och resurser.


Med automatiserad urvalsprocesser minimeras manuella steg, vilket säkerställer en konsekvent och opartisk utvärderingsprocess. Samtidigt kan rekryterare fokusera mer tid på att tolka resultat samt interagera med passande kandidater.

Tester för verbalt förmåga är ett prediktivt sätt att bedöma och välja ut kandidater baserat på deras verbala färdigheter.

Tester i verbalt resonemang mäter en kandidats förmåga att förstå och analysera skriftlig information. Stark kommunikationsförmåga, inklusive förmågan att tolka komplexa skriftliga data, är avgörande för framgång i de flesta jobb idag. Genom att bedöma denna förmåga kan man förutse hur väl kandidater kan formulera sig och förstå information som är relevant för deras arbetsuppgifter.

 

Clevry följer det brittiska GDPR-direktivet (som är identiskt till EUs direktiv) och lagrar all data i säkra brittiska datacenter. Vår GDPR-anpassning drivs av våra interna datasäkerhetspolicyer med erfarenhet av dataskyddslagar sedan 1992.

Vår datasäkerhet är ISO27001-certifierade, vilket garanterar höga standarder för att bearbeta, underhålla och kontinuerligt förbättra vår informationssäkerhet. Certifieringen inkluderar tester.


Vår ackreditering genomgår en årlig extern revision. ISO-certifiering kan verifieras genom att besöka QMSUK:s webbplats och ange vårt certifieringsnummer 291682018.

Vanliga frågor om verbala tester

Ett verbalt test är för roller där kandidaterna måste förstå, analysera och dra slutsatser från skriftlig information.

Under tidspress får de sökande läsa ett stycke text om ett visst ämne och måste avgöra om påståendena är ”sanna”, ”falska” eller ”kan inte säga” genom att utvärdera informationen med hjälp av sin förmåga att resonera kritiskt.

 

Tester i verbalt resonemang är särskilt användbara för roller som kräver stark kommunikationsförmåga, kritiskt tänkande och förmåga att tolka och analysera skriftlig information. Dessa roller inkluderar:

 • Kommunikationsintensiva befattningar:
  Till exempel marknadsföring, PR, kundservice och roller som ofta innebär skriftlig korrespondens.

 

 • Chefs- och ledarskapsroller:
  Att bedöma verbalt resonemang är avgörande för personer som behöver förmedla information effektivt och fatta välgrundade beslut baserade på skriftliga uppgifter.

 

 • Analytiska och forskande positioner:
  Roller som innebär att sammanställa information, göra litteraturgenomgångar eller tolka komplexa skriftliga data, t.ex. forskningsanalytiker.

 

 • Juridiska roller och efterlevnadsroller:
  Med tanke på vikten av exakt kommunikation och tolkning av juridiska dokument är tester i verbalt resonemang relevanta för jurister och compliance officers.

Tester i verbalt resonemang utvärderar en kandidats färdigheter i olika färdigheter, inklusive:

 • Språkförståelse:
  Bedömer förmågan att förstå och tolka skriftlig information på ett korrekt sätt.

 

 • Kritiskt tänkande:
  Utvärderar kandidatens förmåga att analysera och dra logiska slutsatser från skriftliga uppgifter.

 

 • Inferens och deduktion:
  Testa förmågan att göra rimliga slutsatser och avdrag baserat på den information som presenteras.

 

 • Kommunikationsförmåga:
  Bedömning av hur tydligt och sammanhängande kandidaten uttrycker tankar och idéer i ett skriftligt format.

 

 • Förmåga att lösa problem:
  Tester i verbalt resonemang innehåller ofta scenarier som kräver att kandidaten löser problem eller fattar beslut baserat på den information som ges.
 • Objektiv bedömning:
  Tester för verbalt resonemang är ett objektivt och standardiserat sätt att bedöma kandidater, vilket minskar påverkan av personliga fördomar i utvärderingsprocessen.

 

 • Effektiv screening:
  Dessa tester gör det möjligt för rekryterare att effektivt screena kandidater i ett tidigt skede, vilket sparar tid och resurser genom att snabbt identifiera personer med stark verbal slutledningsförmåga.

 

 • Prediktiv validitet:
  Framgång i verbala resonemangstest korrelerar ofta med framgång i roller som kräver effektiv kommunikation, kritiskt tänkande och beslutsfattande.

 

 • Identifiering av topptalanger:
  Genom att utvärdera kommunikations- och analysförmågor hjälper tester för verbalt resonemang till att identifiera kandidater med potential att utmärka sig i positioner som kräver starka verbala förmågor.

 

 • Effektivare rekryteringsprocess:
  Implementering av tester för verbalt resonemang bidrar till en mer strömlinjeformad anställningsprocess, vilket gör att rekryterare kan fokusera på att engagera sig med kandidater som har visat prov på grundläggande verbal förmåga.
Demo av plattform

Boka demo

Och se hur Clevry kan stödja din rekrytering
Book a Demo - Image