Persoonallisuus­arvioinnit rekrytoinnissa

Uuden henkilön rekrytointi on aina merkittävä investointi yritykselle. Laadukkaaseen rekrytointiprosessiin panostamalla voidaan minimoida virherekrytoinnin riski ja varmistaa, että tehtävään palkataan oikeanlainen tekijä. Kun tekniset perusedellytykset ovat kunnossa, haluat varmistua siitä, että hakijan pehmeät taidot ja motivaatiotekijät tukevat työtehtävässä ja organisaatiossanne menestymistä. Persoonallisuusarviointi auttaa muodostamaan kokonaisvaltaisemman kuvan ehdokkaista, lisää rekrytointiprosessin objektiivisuutta, sekä helpottaa ehdokkaiden vertailua.

Tunnista soveltuvimmat osaajat

Persoonallisuusarviointi on standardoitu ja tieteellinen tapa mitata kandidaattien henkilökohtaisia ominaisuuksia ja motivaatiotekijöitä objektiivisesti ja läpinäkyvästi. Persoonallisuusarvioinnilla saadaan kerättyä tietoa, jota voi olla hankalaa saada perinteisen menetelmien kuten CV:n, työhistorian tai haastattelun perusteella. Mittaamalla ehdokkaan pehmeitä taitoja, kuten kommunikaatiotyyliä, yhteistyökykyä sekä oppimishalua saadaan luotua kokonaisvaltaisempi kuva ehdokkaasta ja hänen soveltuvuudesta haettavaan työtehtävään. Arvioinnin avulla voidaan varmistaa, että ehdokkaan henkilökohtaiset ominaisuudet vastaavat työtehtävän vaatimuksia sekä yrityksen kulttuuria. On syytä pitää mielessä, että persoonallisuusarviointi on rekrytointiprosessia täydentävä ja päätöksentekoa ohjaava työkalu. Paras lopputulos henkilövalinnoissa syntyy, kun arviointien rinnalla käytetään myös muita menetelmiä, kuten strukturoitua haastattelua.

Tee parempia rekrytointipäätöksiä datan avulla

Kognitiiviset vinoumat vääristävät ajatteluamme, ja tästä syystä ensivaikutelma ja intuitio näyttelevät usein osaa rekrytointiprosessissa. Näihin liiaksi luottaminen voi kuitenkin johtaa harhapoluille ja ohjata keskittymään epäolennaisuuksiin. Hyödyntämällä dataa nostetaan rekrytointipäätöksen luotettavuutta ja voidaan tunnistaa soveltuvimmat ehdokaat nopeammin sekä vähentää kalliita virherekrytointeja. Me Clevryllä hyödynnämme persoonallisuusarviointeja kaikissa rekrytointitoimeksiannoissa tunnistaaksemme tarkasti ne ehdokkaiden pehmeät taidot, jotka tutkitusti ennustavat työssä menestymistä parhaiten. Näin nostamme todennäköisyyttä sille, että tehtävään valittu henkilö tulee menestymään tehtävässä erinomaisesti ja istuu hyvin yrityksen kulttuuriin.

Usein persoonallisuusarviointeja hyödynnetään vasta rekrytointiprosessin loppuvaiheessa ja vaativamman tason tehtävissä. Tällä tavoin kuitenkin heikennetään prosessin objektiivisuutta ja menetetään arvokasta tietoa, jota voitaisiin hyödyntää rekrytointipäätöksen tueksi jo prosessin alusta alkaen. Mitä enemmän ja mitä monipuolisempaa tietoa ehdokkaista voidaan kerätä, sitä parempia rekrytointipäätöksiä voidaan myös tehdä.

Laadukkaassa persoonallisuusarvioinnissa, jossa mitataan henkilön persoonallisuuspiirteitä erilaisten persoonallisuustyyppien sijaan, verrataan henkilöiden vastauksia aina normiryhmään. Tämä normiryhmä koostuu laajasta joukosta henkilöitä, jotka ovat vastanneet aiemmin samaan arviointiin. Persoonallisuuspiirteiden mittaaminen mahdollistaa yksityiskohtaisemman kuvan muodostamisen kustakin ehdokkaasta, ja vertaamalla ehdokkaiden vastauksia normiryhmään nähdään, miten heidän vastauksensa vertautuvat suhteessa muihin arviointiin vastanneisiin.

 

Tutustu Clevryn tulosraportteihin lataamalla malliraportteja alta.

 

Nosta rekrytointiprosessin objektiivisuutta

Meillä kaikilla on tiedostamattomia ennakkoluuloja ja ne vaikuttavat väistämättä myös rekrytointiprosessiin. Persoonallisuusarvioinnit on suunniteltu mittaamaan hakijoiden henkilökohtaisia ominaisuuksia täysin läpinäkyvästi ja puolueettomasti. Persoonallisuusarviointi lisää prosessin objektiivisuutta, sillä se ei ota huomioon ehdokkaan kansallisuutta, ikää, sukupuolta tai mitään muutakaan taustatekijää. Kysyimme vuosittaisessa ”Nuoret osaajat työelämässä”- tutkimuksessamme nuorilta osaajilta heidän ajatuksiaan pehmeiden taitojen merkityksestä työelämässä ja persoonallisuusarviointien hyödyntämisestä rekrytoinnissa. Noin puolet vastaajista oli sitä mieltä, että perinteinen työnhakutapa, joka käsittää CV:n ja hakemuskirjeen, ei anna todenmukaista kuvaa siitä, miten henkilö todennäköisesti tulisi suoriutumaan roolissa.

Paranna hakijakokemusta

Työnhakijat arvostavat tasapuolista rekrytointiprosessia, joka tuo lisäarvoa kaikille ehdokkaille riippumatta siitä, valitaanko heitä tehtävään vai ei. Kaikki Clevryn rekrytointiprosesseihin osallistuvat ehdokkaat saavat persoonallisuusarvioinnin täytettyään henkilökohtaisen palauteraportin, joka on on arvokas työkalu itsensä kehittämiseen. Raportti lisää hakijoiden itsetuntemusta ja tarjoaa oivalluksia, joita ei välttämättä muuten olisi tullut ajatelleeksi, sekä auttaa tunnistamaan ja sanoittamaan omat vahvuudet ja kehitysalueet.

Motivoitunut ja oppimishaluinen henkilöstö on yksi yrityksen tärkeimpiä kilpailuetuja, sekä avain menestykseen jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. On siis tärkeää pystyä kartoittamaan rekrytointiprosessin aikana mahdollisimman laajasti kaikki tekijät, jotka vaikuttavat siihen, että oikeat henkilöt palkataan eri työtehtäviin. Haluatko kuulla lisää, miten voimme Clevryllä auttaa teidän yritystä löytämään parhaat osaajat datavetoisen rekrytoinnin avulla?

Clevryn online-alusta tarjoaa roolikohtaiset ja räätälöitävät persoonallisuusarvioinnit, sekä muut soveltuvuustestit henkilöstön parempaan rekrytointiin ja kehittämiseen.

Follow

Would you like to have our content delivered to your feed? Follow us in your favorite channel!

Or subscribe to our newsletter
Find your Soft Skills
Let's Go!
Post a job and find a match

Access the Soft Skills Marketplace

Assessment Platform

Full suite for online psychometric asessments

Assessment Service

Get our expert insights to make better decisions

Let us find you the right match

Recruitment & Staffing services

Browse job opportunities

Access the job board

Match yourself with opportunities

Soft Skills Marketplace

Find your soft skills strengths

Understand what makes you unique

Practice Center

Practice PQ's and Ability tests for free

Clevry Blog

Read our latest articles on Soft Skills and recruitment

What are Soft Skills?

Everything you need to know.

Case Studies

Dive into the success of our customers

Sample Reports

Check our library of sample reports, generated by the Clevry platform

Julkaise työpaikka ja löydä osaajia

Pääsy Soft Skills Marketplaceen

Arviointialusta

Kaikki psykometriset testit rekrytoinnin tueksi

Henkilöarviointi

Asiantuntijamme auttavat sinua tekemään oikean henkilövalinnan

Autamme sinua löytämään oikean osaajan

Rekrytointi & Henkilöstövuokrauspalvelut

Selaa työmahdollisuuksia

Avoimet työpaikat

Tunnista vahvuutesi

Ymmärrä, mikä tekee sinusta uniikin

Harjoituskeskus

Harjoittele soveltuvuustestejä ilmaiseksi

Clevry Blogi

Uusimmat artikkelit rekrytoinnin ja soft skillsien parista

Soft skills - Mitä ovat pehmeät taidot?

Kaikki mitä sinun tulee tietää

Asiakascaset

Tutustu asiakkaidemme menestystarinoihin

Malliraportit

Clevry-alusta tarjoaa kaikki tarvittavat raportit rekrytoinnin tueksi

Want to check out a sample report to see what Clevry can uncover?