Asiakascase

EY

Suunnittelimme ja toteutimme räätälöidyn Talent center- palvelun sekä urakehitystä tukevat koulutustyökalut EY:n sisäiseen koulutukseen ja kehitykseen.

EY on johtava asiantuntijapalveluiden kuten tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija, joka kouluttaa vuosittain tuhansia asiantuntijoita johtotason tehtäviin.

Tausta

Auttaakseen uusia johtajiaan urapolkuun liittyvissä kysymyksissä, EY tarvitsi Talent Center- palvelua, henkilökohtaisen uravalmennuksen ja tuen tarjoamiseksi.

EY uskoo, että olennainen osa paremman työelämän rakentamisessa on varmistaa, että työntekijät soveltuvat hyvin rooliinsa niin arvojen, asenteiden kuin motivaatiotekijöidenkin puolesta. EY:n pyrkimyksenä oli luoda palvelu tukemaan tätä prosessia, sekä vähentää ihmisten tarvetta siirtyä muualle uusien haasteiden pariin.

Clevryn vankka kokemus verkkopohjaisten arviointi- ja kehitysratkaisujen tarjoajana monille korkean profiilin asiakkaille antoi hyvät lähtökohdat projektille. Clevry tarjosi räätälöidyn ratkaisun, joka oli kustannustehokas ja vastasi EY:n yksilöllisiä tarpeita.

Tavoitteet

 • Luoda uusille johtajille ymmärrys henkilökohtaisesta urakehitysprofiilistaan sekä reflektoida aiempia kokemuksia uralla ja niiden vaikutuksia tulevaan urapolkuun.

 • Varmistaa, että kahdenkeskiset uravalmennukset tarjoavat osallistujille syvällisiä oivalluksia ja muodostavat vahvan perustan urapolun seuraavaan vaiheeseen.

 • Luoda ratkaisu, joka viestii yrityksen vetovoimatekijöistä ja kannustaa uusia johtajia kehittämään uraansa EY:lla sen sijaan, että he etsisivät uusia haasteita muualta.

Clevryn lähestymistapa

Clevry työskenteli läheisesti nykyisten johtajien kanssa, suorittaen perusteellisen roolikartoituksen EY:n urakehitys- teemojen ympärillä. Samanaikaisesti teimme tiivistä yhteistyötä keskeisten sidosryhmien, kuten linjaesihenkilöiden, uravalmentajien sekä L&D- päälliköiden kanssa määrittääksemme prioriteetit kehitystyökalujen sisällölle.

Valmista kehitystyökalua hyödyntäen rakensimme havaintojen pohjalta EY:lle räätälöidyn ratkaisun.

Tämän lähestymistavan etuna oli se, että pystyimme hyödyntämään vakiintuneita sekä laajasti validoituja arviointimenetelmiämme, minimoiden työkalujen kehitysajan.

EY:lle räätälöidyt yksilölliset ominaisuudet sisälsivät mm:

 • Räätälöity sisältö mittaamaan EY:lla urakehityksen kannalta keskeisiä ominaisuuksia.

 • EY:n ilmeellä brändätty raporttien rakenne ja sisältö.

Persoonallisuusarvioinnissa mitatut piirteet valittiin Clevryn piirrekirjastosta vastaamaan EY:n eri urapolkujen vaatimuksia ja haasteita. Henkilökohtaisia vahvuuksia kartoittava kysely valaisi uusien johtajien keskeisiä vahvuuksia, motivaatiotekijöitä sekä tunnetyyliä.

Kukin vastaaja työskenteli tämän jälkeen uravalmentajien kanssa ymmärtääkseen kuinka näitä attribuutteja voidaan hyödyntää oman urakehityksen kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

Räätälöity kehitysraportti suunniteltiin ohjaamaan myöhempää urakehitysprosessia ja se rakennettiin EY:n arvojen ympärille, sisältäen:

 • Yksityiskohtainen kuvaus tuloksista.

 • Yksilön keskeiset vahvuudet.

 • Mahdolliset urakehitystä haittaavat tekijät

 • Ensisijaiset kehitysalueet ja mahdollisuudet.

 • Toiminnan itsereflektio-osio

 • Uraohjaus neuvonta

Pidimme myös uravalmentajille suunnattuja koulutuksia varmistaaksemme, että he pystyvät luottavaisesti tulkitsemaan tuloksia, ja että heillä on syvällinen ymmärrys arviointien pisteytyksestä, sekä kuinka antaa vastaajille palautetta parhaalla tavalla.

Tulokset

Ohjelma lanseerattiin vuonna 2015 ja se sai erittäin innostuneen vastaanoton.

Palaute ohjelmaan osallistuneilta henkilöiltä oli myönteistä ja osoitti positiivista kehitystä seuraavilla alueilla:

 • Kohonnut sitoutumisen aste omaan urakehitykseen.

 • Kohonnut lojaliteetti EY:a kohtaan ja selkeämpi kuva omasta urapolusta talossa.

 • Parempi itsetuntemus ja ymmärrys omista vahvuuksista sekä henkilökohtaisen kasvun alueista.