Psykologiset testit rekrytoinnisa

Ennusta työssä menestymistä, rekrytoi objektiivisemmin ja vältä virherekrytoinnit.

HEKIN LUOTTAVAT MEIHIN

Psykologiset testit rekrytoinnin apuna

Psykologiset testit mittaavat ihmisen psyykkisiä ominaisuuksia, kuten kognitiivista kyvykkyttä sekä persoonallisuuden piirteitä.

Rekrytoinnin kontekstissa testien ei ole tarkoitus tarjota kaikenkattavaa analyysia ihmisestä. Työnantajan näkökulmasta oleellista on mitata vain työssä suoriutumisen kannalta keskeisiä ominaisuuksia. Psykologisia testejä hyödynnetään rekrytoinnissa soveltuvimman osaajan tunnistamiseksi avoimeen työtehtävään. Testeillä kartoitetaan työnhakijoiden työpersoonallisuutta, vuorovaikutustyyliä motivaatiotekijöitä, kognitiivista ominaisuuksia sekä kulttuurisopivuutta.

Psykologiset testit rekrytoinnissa tuovat tieteellistä tietoa henkilövalintojen tueksi ja nostavat rekrytoinnin osumatarkkuutta. Testit antavat työnantajille tarkempaa tietoa hakijoiden työskentelytyylistä ja ongelmanratkaisukyvyistä, auttaen muodostamaan kokonaisvaltaisemman kuvan kustakin työnhakijasta. 

Hakijoiden vahvuuksien peilaaminen suhteessa haettavan roolin vaatimuksiin auttaa tunnistamaan oikeat osaajat ja tekemään parempia rekrytointipäätöksiä. Testitulokset antavat tukea ja tehostavat rekrytointiprosessia aina esikarsinnasta haastatteluun ja valintaan, sekä kehittämiseen.

Rekrytoinnissa käytettävät psykologiset testit

Yleisimmät rekrytoinnissa käytettävät työpsykologiset testit ovat persoonallisuustestit sekä erilaiset kognitiivisia ominaisuuksia mittaavat testit. 

 

Persoonallisuustesti

Persoonallisuustestillä kartoitetaan työnhakijan työpersoonallisuutta, vuorovaikutustyyliä ja kulttuurisopivuutta. Persoonallisuusarviointi auttaa muodostamaan kokonaisvaltaisen kuvan hakijan soveltuvuudesta tehtävään ja antaa arvokasta tietoa vahvuuksista ja kehityskohteista henkilövalintojen tueksi. Toisin kuin kykytesteissä, persoonallisuustestissä ei ole oikeita eikä vääriä vastauksia.

 

Kykytestit

Kognitiiviset kykytestit mittaavat hakijan kykyä käsitellä tietoa ja tehdä johtopäätöksiä rajatussa ajassa. Työehtävästä riippuen kykytesteillä voidaan mitata henkilön numeerista, verbaalista tai abstraktia päättelykykyä. Abstraktin päättelykyvyn testi antaa viitteitä henkilön ongelmanratkaisutaidoista ja luovasta ajattelusta. Yksittäisistä rekrytointimenetelmistä kykytestit ovat tutkitusti paras työssä suoriutumisen ennustaja.

Asset 13@2x

Tulokset ja analyysit

Rekrytoinnissa käytettävien testien on läpäistävä tiukka tieteellinen seula. Testien korkea reliabiliteetti ja validiteetti, sekä vastausten vertaaminen asianmukaiseen normiryhmään ovat hyvän testin kulmakiviä.

Normiryhmä koostuu saamaan testiin aiemmin vastanneista henkilöistä, ja tulokset kertovat miten kukin henkilö vertautuu suhteessa yleiseen keskiarvoon. Tämä mahdollistaa hakijoiden objektiivisen vertailun ja tekee rekrytointiprosessista oikeudenmukaisen kaikille.

Testit Clevry-alustalla

Clevryn helppokäyttöiseltä arviointialustalta löydät kaikki psykologiset testit henkilöstön parempaan rekrytointiin, kehittämiseen ja johtamiseen.

Ensiluokkainen hakijakokemus. Tutustu miten teet parempia henkilövalintoja alustan avulla.

Miksi käyttää psykologisia testejä rekrytoinnissa?

Tunnista oikeat osaajat

Ennusta työssä suoriutumista ja tunnista oikeat osaajat juuri teille.

Vältä virherekrytoinnit

Virherekrytoinnit tulevat aina kalliiksi. Tee parempia, dataan perustuvia henkilövalintoja ja minimoi rekrytointiriskit.

Objektiivisempi rekrytointi

Älä anna kognitiivisten vinoumien vaikuttaa valintapäätökseen. Keskity vain työsuorituksen kannalta oleelliseen.

Asiakkaidemme kokemuksia