Palvelut

Keskity asioihin, joilla on merkitystä kun rekrytoit ja kehität henkilöstöä. Rekrytoi alustamme kautta itse tai anna meidän hoitaa koko rekrytointi.

Ura

Löydä työnilo ja menestys avointen työpaikkojemme sekä urapalveluidemme avulla.
laptop-glow

Persoonallisuuspiirteet

Rakenna omia persoonallisuusarviointeja vaivatta. Valitse mitkä piirteet ovat juuri teille tärkeitä arvioida kussakin roolissa.

Persoonallisuus vaikuttaa tapaamme työskennellä. Se määrittelee miten lähestymme ihmisiä, tehtäviä ja päätöksiä, sekä mikä motivoi meitä ja millaisessa työympäristössä viihdymme.

Clevry-alustalla luot helppokäyttöisen toiminnon avulla omia persoonallisuusarviointeja jotka mittaavat kussakin työtehtävässä menestymisen kannalta relevantteja luonteenpiirteitä ja heijastavat yrityksesi kulttuuria ja arvoja. Mittaa vain sitä millä on teille merkitystä, tee parempia henkilövalintoja, ja paranna hakijakokemusta.

 

Vuorovaikutus

 
 • Sopeutuva³°

  Muokkaa käytöstään eri ihmisten kanssa. Persoonallisuus vaihtelee eri tilanteissa.

 • Helposti lähestyttävä

  Ystävällinen. Helppo tulla toimeen. Luo nopeasti
  suhteita muiden kanssa.

 • Vakuuttava²¹

  Hallitseva. Tuo läsnäolonsa julki. Toisinaan
  määräilevä muita kohtaan.

 • Suorapuheinen

  Vilpitön. Puhuu suoraan miettimättä liiemmin sitä, häiritseekö se muita. Ilmaisee mielipiteitä suoraan.

 • Seurallinen²¹

  Viihtyy toisten ihmisten seurassa. Sosiaalinen. On hyvä tekemään yhteistyötä. Ei työskentele mielellään yksin.

 • Itsenäinen

  Kulkee omia polkujaan. On mielellään erilainen. Ei tee mielellään kompromisseja toisten mieliksi.

 • Vaikutusvaltainen²¹

  Suostutteleva. Haluaa ehdottomasti pyrkiä vaikuttamaan muihin ihmisiin.

 • Kuunteleminen²¹

  Käyttää aikaa toisten ihmisten kuuntelemiseen. Ottaa muiden mielipiteet huomioon.

 • Sosiaalinen varmuus³°

  Rento toisten ihmisten seurassa. Itsevarma ja vapautunut sosiaalisissa tilanteissa.

 

Ajattelutapa

 

 • Luova²¹

  Etsii uusia lähestymistapoja. Nauttii kokeillessaan uusia ideoita. Keksii mieluummin uusia menetelmiä kuin käyttää vanhoja.

 • Päättäväinen²¹

  Nopea tekemään päätöksiä. Tekee mieluummin nopeita päätöksiä kuin jättää asioita ratkaisematta.

 • Yksityiskohtainen

  Pyrkii täydellisyyteen. Kiinnittää mielellään huomiota yksityiskohtiin. Huomaa asioita, joita toiset jättävät huomioimatta.

 • Rationaalinen²¹

  Järjestelmällinen ja analyyttinen ongelmien
  käsittelyssä. Luonteeltaan johdonmukainen. Luottaa mielellään tietoon.

 • Täsmällinen³°

  Huolellinen ja tunnollinen. Haluaa tehdä asiat hyvin. Käyttää aikaa, eikä oio mutkia.

 • Riskinottaja

  Valmis ottamaan riskejä. Heittäytyy toisinaan
  mielellään virran vietäväksi.

 • Strateginen²¹

  Lähestyy ongelmia teoreettisesta näkökulmasta.
  Kiinnostunut asioiden taustalla vaikuttavista periaatteista.

 • Järjestelmällinen

  Suunnitelmallinen ja järjestelmällinen. Suunnittelee asioita ennen aloittamista. Ei mielellään työskentele epäjärjestelmällisissä olosuhteissa.

 • Sinnikäs

  Vie asiat loppuun. Jatkaa tehtävää, vaikka se olisi tylsää.

 

Motivaatio

 • Huolehtiminen²¹

  Pitää sellaisista töistä, jotka tuottavat hyötyä toisille. Motivoituu työstä, johon kuuluu toisista huolehtimista.

 • Ystävyyssuhteet²¹

  Pitää työtä sosiaalisena mahdollisuutena. Toivoo työn tarjoavan mahdollisuuksia luoda uusia suhteita.

 • Vauraus

  Motivoituu rahasta. Arvostaa korkeaa elintasoa.
  Ansiot vaikuttavat uravalintoihin.

 • Omaperäisyys

  Motivoituu ideoiden toteuttamisesta. Pitää
  omaperäisyyteen kannustavasta työympäristöstä. Pyrkii olemaan innovatiivinen.

 • Kehuminen

  Pitää siitä, että kova työ huomioidaan. Ilahtuu kehuista. Motivaatio saattaa laskea, ellei kovaa työtä huomioida.

 • Itsensä kehittäminen³°

  Haluaa tulla paremmaksi. Arvostaa koulutusta ja uusien taitojen kehittämistä. Asettaa itsensä kehittämisen muiden asioiden edelle.

 • Status²¹

  Pitää ylempien asemien mukanaan tuomasta
  arvovallasta. Status motivoi.

 • Tavoitekeskeinen²¹

  Pitää työstä, jolla on selkeä tulos. Motivoituu
  tavoitteiden saavuttamisesta. Ei ole mielellään
  toimettomana.

 • Vaihtelevuus²¹

  Nauttii vaihtelusta päivittäisessä työssä. Tekee
  mielellään useita asioita yhtä aikaa.

 

Tunnetyyli

 • Rauhallinen³°

  Ei todennäköisesti huolestu tai hämmenny.
  Rauhallinen myös vaikeissa tilanteissa.

 • Avoin

  Ilmaisee helposti tunteita. Näyttää tunteensa.
  Näyttää tunteensa avoimesti muille ihmisille.

 • Tunteiden analysointi

  Haluaa ymmärtää omia tunteitaan. Pyrkii löytämään selityksen tunteille.

 • Sisäinen hallinta³°

  Tuntee, että asiat ovat omissa käsissä ja hallinnassa. Vastuussa omasta kohtalostaan. Pyrkii vaikuttamaan tapahtumiin saavuttaakseen toivotut tulokset.

 • Optimistinen²¹

  Odottaa asioiden järjestyvän parhain päin. Suhtautuu luottavaisesti tulevaisuuteen. Korostaa positiivisuutta.

 • Sitkeä²¹

  Ei yleensä hermostu kritiikistä. Pikemminkin kova kuin tunteellinen.

 • Riippumattomuus

  Luottaa mieluummin itseensä kuin hakee emotionaalista tukea muilta. Tuntee olevansa tunne-elämän osalta riippumaton.

 • Itsetunto²¹

  Luottaa omiin kykyihinsä. On itsevarma ja tuntee oman arvonsa.

 • Paineensietokyky²¹

  Ei hermostu työskentelystä paineen alla. Tiukka
  aikataulu ei häiritse työskentelyä. Toimii paremmin paineen alaisena.

 

Kulttuurisopivuus

 • Auktoriteetti

  Kunnioittaa auktoriteetteja. Uskoo selkeään,
  hierarkkiseen rakenteeseen. Motivoituu toisten
  johtamisesta. Pitää ohjaavasta johtamiskulttuurista.

 • Muutos²¹

  Työskentelee mielellään kulttuurissa, jossa tehdään muutoksia organisaatiossa. Pitää enemmän innovaatioista kuin perinteistä.

 • Kilpailu²¹

  Nauttii työskentelystä kilpailuhenkisessä ympäristössä. Vertaa omaa suoritustaan muiden tuloksiin. Haluaa voittaa.

 • Etiikka³°

  Pitää työkulttuurista, jossa korostetaan moraalia. Arvostaa ammattietiikkaa.

 • Huumorintaju²¹

  Arvostaa työskentelyä hauskassa ympäristössä. Usein iloinen töissä. Tykkää pitää välillä hauskaa.

 • Älykkyys

  Työskentelee mielellään älyllisesti haastavissa tehtävissä ja kulttuurissa. Arvostaa akateemista pätevyyttä.

 • Lojaalisuus

  Arvostaa uskollisuutta ja pitkäaikaista sitoutumista. Samaistuu vahvasti omaan organisaatioonsa.

 • Säännönmukainen²¹

  Pitää selkeästi määritellyistä säännöistä. Viihtyy
  ympäristöstä, joka on järjestyksessä ja jossa on normeja ja hallintaa.

 • Tuloskeskeinen³°

  On sitä mieltä, että liiketoiminnassa taloudellisen tuloksen tavoittelun tulisi aina olla tärkein kannustin. Nauttii työskentelystä tuloskeskeisessä kulttuurissa.

 

Sosiaalinen suotavuus

 • Vaikutelman hallinta

  Monitoroi kandidaatin vastaustyyliä. Kertoo onko hän yrittänyt esittää itsensä yltiöpositiivisessa valossa, pyrkiessään hallitsemaan itsestään vastauksillaan luomaa vaikutelmaa.

21 - Nämä piirteet sisältyvät Clevry Core- persoonallisuusarviointiin. Varmista, että sisällytät kyselyyn nämä piirteet, mikäli haluat käyttöösi myyntiraportin sekä tiimiraportin. 

30 - Nämä piirteet sisältyvät Clevry Enhanced- persoonallisuusarviointiin, joka tarjoaa vielä syvällisemmän katsauksen henkilön työpersoonallisuuteen. Sisällytä kyselyyn nämä piirteet, mikäli haluat käyttöösi johtamisraportin.

Haluatko kuulla lisää arvioinneistamme?

Ota yhteyttä, autamme mielellämme.